Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studentow z budową ciał stałych. Podstawy elektronowej teorii ciała stałego, mechanika kwantowa, budowa atomu, powierzchnia Fermiego, strefy Brillouine'a, teoria pasmowa. Wpływ struktury na właściwości materiałów: przewodnictwo cieplne i elektryczne. Równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej.

Treści kształcenia

- Podstawy elektronowej teorii ciała stałego. Klasyczny gaz elektronowy. Teoria Drudego

- Podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej; zjawisko fotoelektryczne

- Efekt Comptona, fale de Broglie’a, zasada nieoznaczoności Heisenberga, równanie Schrödingera, budowa atomu

- Gaz elektronowy Fermiego; powierzchnia Fermiego

- Wiązania krystaliczne. Sieć krystaliczna. Kryształy rzeczywiste

- Elektrony w potencjale okresowym (sieci krystalicznej).

- Dyfrakcja elektronów – strefy Brillouina

- Teoria pasmowa ciała stałego. Pasma energetyczne

- Wpływ struktury elektronowej na właściwości materiałów

- Przewodniki, półprzewodniki, izolatory i nadprzewodniki

- Fazy krystaliczne; równowaga fazowa, wykresy równowagi fazowej

- Widmo atomowe

- Przepływ ciepła w metalach i stopach

- Przewodnictwo elektryczne metali i stopów

- Właściwości magnetyczne metali i stopów

- Zjawiska termoelektryczne

- Przemiany fazowe ze stanu ciekłego w stan stały

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2008

Cyunczyk A. - Fizyka metali - Wyd. Pol. Rzeszowskiej. - 1999

Cyunczyk A. - Fizyka metali - laboratorium - Wyd. Pol. Rzeszowskiej. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kittel C. - Wstęp do fizyki ciała stałego - PWN, Warszawa. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Przybyłowicz K. - Podstawy teoretyczne metaloznawstwa - WNT, Warszawa. - 1999

Literatura uzupełniająca

Richard P. Feynman, Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton - Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Publikacje naukowe

K. Adrjanowicz; M. Drajewicz; K. Dychtoń; Ł. Kolek; P. Kula; M. Massalska-Arodź; T. Rozwadowski - Molecular dynamics and cold crystallization process in a liquid-crystalline substance with para-, ferro- and antiferro-electric phases as studied by dielectric spectroscopy and scanning calorimetry - . - 2019

E. Dryzek; Ł. Kolek; J. Morgiel; J. Romanowska; K. Siemek; M. Zaguła-Yavorska - Microstructure and positron lifetimes of zirconium modified aluminide coatings - . - 2018

Ł. Kolek; P. Kwolek; J. Morgiel; J. Romanowska; M. Zaguła-Yavorska - Effect of Pd and Hf co-doping of aluminide coatings on pure nickel and CMSX-4 nickel superalloy - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada umiejętność określenia wpływu budowy krystalicznej na właściwości metali i stopów.wykładegzamin cz. pisemna
Student poznał podstawowe właściwości metali ii ich stopów - przewodność elektryczną i cieplną, magnetyzm oraz podstawowe przemiany fazowe.laboratoriumzaliczenie cz. ustna
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada umiejętność określenia wpływu budowy krystalicznej na właściwości metali i stopów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zapoznał się w stopniu rozszerzonym z teorią pasmową przewodnictwa elektrycznego oraz jej wpływu na właściwości metalinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zapoznał się w stopniu zaawansowanym z podstawami fizyki kwantowej i potrafi wyjaśnić właściwości materii w oparciu o tę wiedzę
Student poznał podstawowe właściwości metali ii ich stopów - przewodność elektryczną i cieplną, magnetyzm oraz podstawowe przemiany fazowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Charakteryzuje mechanizmy zachodzące podczas przepływu prądu elektrycznego i ciepła w metalach w oparciu o fizykę kwantowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi szeroko charakteryzować materiały magnetyczne oraz zna na poziomie zaawansowanym procesy termodynamiczne zachodzące w metalach i ich stopach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał, Paweł Pędrak, Daria Serafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał, Paweł Pędrak, Daria Serafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kolek, Kamil Ochał, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.