Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas zajęć z przedmiotu ekonomia student zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami w ekonomii, rodzajami systemów gospodarczych, podmiotami, elementami i funkcjonowaniem rynków dóbr, usług i czynników wytwórczych, strukturami rynkowymi, sposobami mierzenia skali działalności gospodarczej, polityka fiskalną i pieniężną oraz ze zjawiskiem inflacji, bezrobocia, wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia ekonomii

- Rodzaje systemów gospodarczych

- Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

- Popyt i podaż oraz czynniki je określające

- Analiza produkcji i kosztów przedsiębiorstwa

- Rodzaje struktur rynkowych

- Mierzenie produktu narodowego

- Ruch okrężny dochodu i produktu w gospodarce

- Popytowe determinanty dochodu narodowego

- System pieniężno-kredytowy

- Bezrobocie jako podstawowy problem gospodarczy

- Inflacja w gospodarce rynkowej

- Cykliczny rozwój gospodarki

- Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce narodowej

- Handel międzynarodowy - determinanty i znaczenie

- Rynek, jego elementy oraz mechanizmy działania rynku. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta.

- Formy organizacji rynku (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol.

- Rynki czynników produkcji

- Rachunek dochodu narodowego a wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

- Rynek pracy i bezrobocie

- Podstawy polityki pieniężnej

- Pojęcie, miary, rodzaje, teorie i skutki inflacji; metody hamowania inflacji

- Polityka gospodarcza państwa w gospodarce zamkniętej i otwartej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. - Ekonomia cz. 1 i 2, Mikroekonomia i makroekonomia - PWE, Warszawa. - 2014

Marciniak S. (red. naukowa) - Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2013

Milewski R. - Elementarne zagadnienia ekonomii - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Milewski R. - Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Smith P, Begg D. - Ekonomia: zbiór zadań - PWE, Warszawa . - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Milewski R., Kwiatkowski E. - Podstawy ekonomii - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Literatura uzupełniająca

Mankiv N., Taylor M. - Mikroekonomia - PWE, Warszawa . - 2009

Mankiv N., Taylor M. - Makroekonomia - PWE, Warszawa. - 2009

Moroz E. - Podstawy mikroekonomii - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2006

Publikacje naukowe

M. Kościółek; K. Osieczko; S. Stec - Innovativeness as Well as Research and Development in Selected Countries of Central Europe - UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE. - 2020

K. Osieczko; S. Stec - Poziom innowacyjności gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej - . - 2019

S. Stec - Innovative activity of Polish enterprises from the energy industry 2005 and 2017 - . - 2019

S. Stec - Innovative processes in passenger transport in Poland and Europe - . - 2019

S. Stec - Innovative processes in passenger transport in Poland and Europe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe kategorie ekonomicznewykładzaliczenie cz. pisemna
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i rozumie podstawowe procesy makroekonomicznewykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna zasady funkcjonowania różnych form rynkuwykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład problemowy, ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe kategorie ekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać zależności pomiędzy poszczególnymi kategoriami ekonomicznymi oraz zna wybrane wzory na ich obliczanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać przykłady zdefiniowanych kategorii ekonomicznych i w przypadku wybranych kategorii określić orientacyjne wartości, zwłaszcza w ujęciu makroekonomicznym. Ponadto potrafi obliczać wybrane kategorie ekonomiczne.
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i rozumie podstawowe procesy makroekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wskazuje możliwe efekty podejmowanych decyzji przez podstawowe podmioty rynkowe, zarówno w ujęciu mikroekonomicznym jak i makroekonomicznymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać znajomość struktur rynkowych przy analizie sytuacji na wybranych rynkach branżowych, związanych zwłaszcza z kierunkiem studiów
Zna zasady funkcjonowania różnych form rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Porównuje poszczególne struktury rynkowe oraz wskazuje ich wady i zaletynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać znajomość struktur rynkowych przy analizie sytuacji na wybranych rynkach branżowych, związanych zwłaszcza z kierunkiem studiów
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Identyfikuje rodzaje polityk gospodarczych i opisuje skutki ich stosowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wykorzystuje otrzymaną wiedzę przy ocenie prowadzonych polityk gospodarczych w Polsce i na świecie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Maria Kubacka, Jan Polaszczyk, Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec, Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)