Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PKMa2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Napędy. Przenoszenie mocy i ruchu obrotowego w napędach.

- Przekładnie mechaniczne.

- Metody analizy układów kinematycznych.

- Przekładnie walcowe o zębach prostych.

- Podstawowe wymiary kół zębatych. Łuk przyporu, linia przyporu, odcinek przyporu, wskaźnik przyporu. Prawa zazębienia. Zarys sprzężony. Koła z zębami o zarysach ewolwentowych, cykloidalnych i kołowo-łukowych. Ewolwenta i jej właściwości. Zasady doboru kąta przyporu. Metody obróbki kół zębatych. Zarys odniesienia. Wpływ rozsunięcia osi na współpracę kół.

- Graniczna liczba zębów. Korekcja technologiczna i konstrukcyjna uzębienia. Grubość zęba na dowolnej średnicy. Korekcja P-O i P oraz wymiary kół korygowanych.

- Przekładnie walcowe o zębach śrubowych. Wymiary kół o zębach śrubowych. Zastępcza i graniczna liczba zębów. Korekcja kół walcowych śrubowych. Linia przyporu. Rozkład sił w przekładni walcowej o zębach śrubowych.

- Przekładnie walcowe o osiach wichrowatych, ich geometria i kinematyka. Przełożenie, prędkość ślizgania i zakres stosowania tych przekładni.

- Przekładnie stożkowe z kołami o zębach prostych i skośnych. Zastępcza i graniczna liczba zębów. Wymiary geometryczne kół stożkowych. Korekcja kół stożkowych. rozkład sił międzyzębnych w przekładni stożkowej.

- Przekładnie ślimakowe i ich rodzaje. Rodzaje ślimaków walcowych. Wymiary geometryczne ślimaka i koła ślimakowego.

- Prędkość ślizgania zębów. Rozkład sił międzyzębnych w przekładni ślimakowej. Sprawność zazębienia i sprawność całkowita przekładni. Korekcja koła ślimakowego i odległości osi po korekcji.

- Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych walcowych i stożkowych na zginanie, naciski i na zacieranie. Obliczenia sprawdzające wg metody ISO.

- Przekładnie cięgnowe. Pasy płaskie, klinowe i zębate. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni cięgnowych z pasami płaskimi i klinowymi. Przekładnie łańcuchowe. Rodzaje łańcuchów i ich dobór. projektowanie przekładni łańcuchowej.

- Podstawy napędu hydrostatycznego.

- Algorytmy projektowania. Bazy danych inżynierskich w budowie maszyn.

- Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn (CAD).

- Modele systemu i procesu eksploatacji maszyn i urządzeń.

- Niezawodność elementu odnawialnego i nieodnawialnego, niezawodność obiektów złożonych. Reguły eksploatacji z uwzględnieniem prewencji i diagnostyki. Zasady analizy danych eksploatacyjnych.

- Organizacja procesów obsługowych, planowanie zasobów części zamiennych, regeneracji i modernizacji maszyn.

- Laboratorium. W ramach laboratorium, przewidziano do wykonania 7 z 15 dostępnych ćwiczeń (tematy 1-15). Wyboru ćwiczeń dokonuje prowadzący zajęcia. Na ćwiczeniu nr 8 - zaliczenia laboratorium.

- Laboratorium - temat 1: Rozkłady naprężeń w połączeniach zakładkowych nitowanych i spawanych.

- Laboratorium - temat 2: Wyznaczanie współczynnika tarcia w połączeniu gwintowanym.

- Laboratorium - temat 3: Normalizacja i typizacja części maszynowych. Znormalizowane części maszynowe.

- Laboratorium - temat 4: Łożyska toczne. Rodzaje łożysk i ich dobór. Żywotność łożysk. Zużycie łożysk.

- Laboratorium - temat 5: Wyznaczanie zarysu zębów nacinanych obwiedniowo narzędziem zębatkowym.

- Laboratorium - temat 6: Koła zębate i reduktory. Rodzaje kół zębatych i ich wymiary geometryczne. Budowa reduktorów.

- Laboratorium - temat 7: Wyznaczanie charakterystyki sprzęgła ciernego tarczowego.

- Laboratorium - temat 8: Wyznaczanie sprawności reduktora ślimakowego.

- Laboratorium - temat 9: Wyznaczanie obrotów krytycznych wałka maszynowego.

- Laboratorium - temat 10: Badanie sprzęgła kłowego przeciążeniowego.

- Laboratorium - temat 11: Wyznaczanie charakterystyki czopowego połączenia stożkowego.

- Laboratorium - temat 12: Badanie stanowiskowe kół zębatych i przekładni zębatych.

- Laboratorium - temat 13: Zawory. Rodzaje zaworów, konstrukcja korpusów i innych części składowych.

- Laboratorium - temat 14: Wyznaczanie sprawności poszczególnych stopni biegów.

- Laboratorium - temat 15: Badanie przekładni pasowej.

- Projekt I: Zaprojektować sprzęgła wbudowanego w koło przekładni pasowej, o przełożeniu "i", przenoszącej określoną moc P [kW]. Wykonanie obliczeń kinematycznych i wytrzymałościowych, sporządzenie rysunku złożeniowego oraz trzech rysunków wykonawczych wskazanych części.

- Projekt II: Zaprojektować zębaty reduktor dwustopniowy. Dobrać schemat reduktora. Wykonać obliczeń kinematyczne i wytrzymałościowe współpracujących par kół zębatych. Dobrać łożysk tocznych lub ślizgowych. Wyznaczyć przekroje wałków w punktach najbardziej obciążonych, nadać kształty geometryczne wałkom. Sporządzić rysunek złożeniowego oraz wykonawcze części wskazanych przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ochęduszko K. - Koła zębate Tom I, II, III - PWN Warszawa. - 1985

Dietrich M. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn Tom I, II, III - PWN Warszawa. - 1991

Osiński Zb. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1998

Muller L., Wilk A. - Zębate przekładnie obiegowe - PWN Warszawa. - 1996

Osiński Z., Wróbel J. - Teoria konstrukcji - PWN Warszawa. - 1995

Dzidziak M. - Przekładnie cięgnowe - PWN Warszawa. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bartoszewicz J. - Przekładnie cierne - PWN Warszawa. - 1984

Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiecki A. - Przekładnie zębate - PWN Warszawa. - 1995

Muller L. - Przekładnie zębate, projektowanie - WNT Warszawa. - 1996

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne cz. II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1999

Literatura uzupełniająca

Osiński Z. - Sprzęgła i hamulce - PWN Warszawa. - 1996

Osiński J. - Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn - PWN Warszawa. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna rodzaje aktualnie stosowanych w budowie maszyn napędów i przekładni mechanicznych. wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Potrafi dokonać obliczeń wymiarów geometrycznych i obliczeń wytrzymałościowych walcowych kół zębatych i przekładni zębatych o zębach prostych i o śrubowej linii zębów, z korekcją i bez korekcji uzębienia. Potrafi obliczać według metod ISO koła zębate walcowe.wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna geometrię, kinematykę przekładni walcowych o osiach wichrowatych, przekładni stożkowych (o zębach prostych i skośnych). Potrafi wyznaczyć rozkłady sił w poszczególnych elementach przekładni. Potrafi obliczać według metod ISO koła stożkowe.wykładegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych. Potrafi zaproponować modele obliczeniowe i algorytmy dotyczące typowych napędów mechanicznych.wykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie ślimakową ze ślimakiem walcowym.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Potrafi ocenić niezawodność typowych elementów maszyn. Potrafi ocenić i uzasadnić celowość regeneracji części i modernizacji zespołów maszynowych. Zna zasady i celowość stosowania napędów hydrostatycznych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna rodzaje aktualnie stosowanych w budowie maszyn napędów i przekładni mechanicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi dokonać obliczeń wymiarów geometrycznych i obliczeń wytrzymałościowych walcowych kół zębatych i przekładni zębatych o zębach prostych i o śrubowej linii zębów, z korekcją i bez korekcji uzębienia. Potrafi obliczać według metod ISO koła zębate walcowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna geometrię, kinematykę przekładni walcowych o osiach wichrowatych, przekładni stożkowych (o zębach prostych i skośnych). Potrafi wyznaczyć rozkłady sił w poszczególnych elementach przekładni. Potrafi obliczać według metod ISO koła stożkowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych. Potrafi zaproponować modele obliczeniowe i algorytmy dotyczące typowych napędów mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnie ślimakową ze ślimakiem walcowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi ocenić niezawodność typowych elementów maszyn. Potrafi ocenić i uzasadnić celowość regeneracji części i modernizacji zespołów maszynowych. Zna zasady i celowość stosowania napędów hydrostatycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Paweł Fudali, Wojciech Homik, Adam Kalina, Bogdan Kozik, Tomasz Kudasik, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Piotr Połowniak, Edward Rejman, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Wojciech Homik, Jacek Mucha, Edward Rejman, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Adam Kalina, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Edward Rejman, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Wojciech Homik, Tomasz Kudasik, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Edward Rejman, Stanisław Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Mucha
Prowadzący grup: Katarzyna Balawender, Jacek Bernaczek, Jacek Mucha, Jacek Pacana, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)