Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przeróbka plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje podstawowe informacje z teorii sprężystości i plastyczności , fizyce odkształceń plastycznych oraz główne technologie przeróbki plastycznej metali.

Treści kształcenia

- - Podstawy odkształceń plastycznych; wskaźniki odkształcenia, warunki plastyczności, prawo plastycznego płynięcia, praca odkształcenia plastycznego.

- Mechanizm odkształceń plastycznych i mechanizm umocnienia odkształceniowego. Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym; naprężenia własne, anizotropia właściwości plastycznych, włóknistość, tekstura.

- Czynniki wpływające na opór plastyczny i plastyczność materiału. Odkształcalność graniczna. Tarcie w procesach obróbki plastycznej. Obróbka cieplna materiałów odkształconych.

- Tłoczenie; informacje o przebiegu cięcia, gięcia i kształtowania wytłoczek.

- Kucie i prasowanie; charakterystyka kucia swobodnego i matrycowego, specjalne sposoby kucia. Wpływ kształtu odkuwki i materiału na przebieg procesu technologicznego.

- Walcowanie; podstawowe elementy teorii walcowania, walcowanie prętów, blach taśm i rur.

- Ciągnienie; wiadomości ogólne, ciągnienie prętów i rur.

- Wyciskanie; przebieg procesu, rodzaje i sposób wykonywania części wyciskanych.

- Niekonwencjonalne sposoby obróbki plastycznej.

- - Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego i podstawowych parametrów opisujących własności plastyczne metali.

- Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie wykrawania krążków z blach (określanie wpływu rodzaju i grubości materiału oraz wartości luzu na wartość siły maksymalnej i jakość powierzchni przecięcia).

- Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach (wyznaczanie charakterystyki gięcia i wielkości sprężynowania w podczas wyginania pod kątem 90).

- Wytłaczanie naczynia w kształcie kubka (wyznaczanie optymalnej siły docisku, granicznego współczynnika odkształcenia, wpływu geometrii matrycy na wartość maksymalnej siły wytłaczania).

- Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego i prasowania (wyznaczanie energii uderzenia bijaka, prędkości odkształcenia, nacisków jednostkowych, stopnia odkształcenia itp.).

- Walcowanie pasków blachy (porównanie zmierzonej siły walcowania z siłą obliczoną za pomocą wzorów teoretycznych, wyznaczanie współczynnika tarcia).

- - Kształtowanie wyrobu łączącego operacje cięcia i gięcia; rozmieszczenie i dobór układu wyrobu w taśmie, obliczenia parametrów siłowych, dobór typu tłocznika i urządzeń automatyzujących proces technologiczny. Wielotaktowe kształtowanie naczynia cylindrycznego: wyznaczenia wymiarów materiału wyjściowego, liczby operacji i wymiarów przetłoczek; sprawdzenie konieczności stosowania wyżarzania międzyoperacyjnego; określenie parametrów siłowych i dobór narzędzi.

- Wielowykrojowe kucie odkuwki typu korbowodu: wyznaczenie wymiarów materiału wyjściowego, rodzaju i parametrów operacji, liczby i kształtu wykrojów wstępnych: dobór wielkości młota. Kucie odkuwki typu tulei na kuźniarce: obliczenie wymiarów materiału wyjściowego: wyznaczenie rodzaju i parametrów operacji; dobór wielkości kuźniarki.

- Prasowanie (wyciskanie) odkuwki typu zaworu: określenie rodzaju i parametrów operacji; wyznaczenie parametrów siłowych i dobór prasy; szkic narzędzi kształtujących.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak - Obróbka plastyczna - PWN; Warszawa . - 1986

M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek - Przeróbka plastyczna - Śląsk, Katowice . - 1986

J. Sińczak - Procesy przeróbki plastycznej - WN Akapit, Kraków. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

F. Stachowicz - Obróbka plastyczna, laboratorium - Skrypt PRz, Rzeszów . - 2003

F. Stachowicz, T. Balawender, S. Kut, T. Trzepieciński - Techniki wytwarzania, Przeróbka plastyczna, Laboratorium - Oficyna Wydawnicza PRz, ISBN 978-83-7934-106-1. - 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

W.P. Romanowski - Tłoczenie na zimno, poradnik - WNT, Warszawa . - 1976

P. Wsiunyk - Teoria procesów kucia i prasowania - WN-T Warszawa. - 1982

Literatura uzupełniająca

P. Wasiunyk - Kucie matrycowe - WNT, Warszawa . - 1975

S. Kajzer, R. Kozik, R. Wusatowski - Wybrane zagadnienia z procesów obróbki plastycznej metali. Projektowanie technologii - Wydawnictwo PŚ. - 1997

Z. Marciniak - Konstrukcja tłoczników - Ośrodek Techniczny A. Marciniak Sp. z o.o., Warszawa. - 2002

Publikacje naukowe

T. Balawender; P. Myśliwiec - Experimental Analysis of FSW Process Forces - . - 2020

T. Balawender; Ł. Bąk; M. Zwolak - Experimental Analysis of Mechanical Characteristics of KOBO Extrusion Method - . - 2020

T. Balawender - The ability to clinching as a function of material hardening behavior - . - 2018

T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa - Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu - . - 2018

T. Balawender; P. Myśliwiec; R. Śliwa - The analysis of forming loads of friction stir welding joint - Politechnika Lubelska. - 2018

T. Balawender; R. Śliwa; M. Zwolak - Investigation of die oscilation effect in KOBO extrusion process - Politechnika Lubelska. - 2018

T. Balawender; Ł. Micał; P. Myśliwiec - The influence of joining parameters on mechanical properties of friction stir welding joint - Politechnika Lubelska. - 2018

T. Balawender - The ability of clinchning as a function of material hardening behavior - UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH. - 2017

T. Balawender; J. Kosidło; R. Śliwa - Plastyczne kształtowanie obrzeży otworów kołnierzowych w blachach tytanowych z wykorzystaniem termicznego efektu tarcia - . - 2017

T. Balawender; W. Bochniak; A. Gontarz; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa - Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications - . - 2017

T. Balawender - Clinching technology as an alternative joining method for car bodies - WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. - 2016

T. Balawender - Low Fatigue Strength of Clinch Joints - . - 2016

T. Balawender; S. Kut; F. Stachowicz; T. Trzepieciński - Techniki wytwarzania. Przeróbka Plastyczna. Laboratorium - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2016

T. Balawender; W. Bochniak; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa - Plastyczne kształtowanie stopów magnezu do zastosowań w lotnictwie - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2016

T. Balawender; Ł. Micał - Inflence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint - . - 2016

T. Balawender; Ł. Micał - Influence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach technologii przeróbki plastycznej metali. wykład, laboratorium, projekt indywidualnysprawdzian pisemny, sprawozdanie z laboratorium, zaliczenie cz. pisemna
Posiada wiedzę i umiejętność prowadzenia badań właściwości technologicznych materiałów w procesach przeróbki plastycznej.wykład, laboratorium, projektsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach rozważanych technologii. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie prostych zagadnień technologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające projektowanie procesów technologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec, Beata Pawłowska, Grażyna Ryzińska, Marek Zwolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec, Beata Pawłowska, Grażyna Ryzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec, Grzegorz Pasowicz, Beata Pawłowska, Grażyna Ryzińska, Marcin Szpunar, Aleksandra Wędrychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Łukasz Bąk, Piotr Myśliwiec, Grzegorz Pasowicz, Grażyna Ryzińska, Feliks Stachowicz, Marcin Szpunar, Romana Śliwa, Aleksandra Wędrychowicz, Marek Zwolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec, Grzegorz Pasowicz, Grażyna Ryzińska, Marcin Szpunar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)