Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DU>ZSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy wytwarzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla programu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Treści kształcenia

- Omówienie tematyki zajęć, literatura. Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie, przesłanki stosowania zintegrowanych systemów wytwarzania. Istota i zakres funkcjonalny systemów ERP. Elementy składowe zintegrowanego wytwarzania CAD/CAM/CAE/CIM. Systemy zarządzania danymi produktu oraz cyklem życia produktu (PDM, PLM). Charakterystyka i możliwości komputerowego wspomaganie projektowania CAD. Oprzyrządowanie technologiczne w środowisku CAD. Katalogi elektroniczne oprzyrządowania oraz ich integracja ze środowiskiem modelowania. Obrabiarki w zintegrowanych systemach wytwarzania. Systemy automatyzacji w procesach obróbki. Istota programowania obrabiarek CNC. Cykle obróbkowe obrabiarek CNC. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM). Procedura przygotowania technologii obróbki części w środowisku CAM. Cykle obróbkowe CAM dla różnych typów obróbki oraz ich integracja z systemami sterowania obrabiarek CNC. Symulacja procesów obróbki w środowisku CAD/CAM. Komputerowo wspomagana kontrola jakości (CAQ). Techniki szybkiego wytwarzania.

- Wydanie tematów projektów do wykonania projektu obróbki i oprzyrządowania technologicznego. Omówienie ogólnych zasad projektowania technologii obróbki części z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM. Prezentacja katalogu elektronicznego elementów uchwytów składanych. Bieżąca konsultacja zagadnień występujących w trakcie projektowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Chlebus E. - Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji - WNT Warszawa. - 2000

Pobożniak J. - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM Catia - Helion. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Elementy Manipulacyjne i standardowe elementy maszyn - Katalog KIPP. - 2014

Skoczylas Leszek - Symbolika pomocy warsztatowych w procesach obróbki skrawaniem - Oficyna wydawnicza PRz. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

- Pozycje dotyczące obsługi oprogramowania inżynierskiego - . -

- Pozycje dotyczące projektowania technologii obróbki części - . -

- Pozycje dotyczące wykorzystywania oraz projektowania oprzyrządowania technologicznego - . -

Literatura uzupełniająca

Przybylski W., Deja M. - Komputerowe wspomaganie wytwarzania maszyn - WNT Warszawa. - 2000

Feld M - Uchwyty obróbkowe - WNT Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn. Zna narzędzia komputerowego wspomagania wytwarzania i ich przeznaczenie.Wykładzaliczenie forma ustna lub pisemna
Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do zamodelowania części, zaprojektowania technologii jej obróbki oraz przygotowania dokumentacji płaskiejZajęcia projektoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn. Zna narzędzia komputerowego wspomagania wytwarzania i ich przeznaczenie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę przewyższającą wymagania na ocenę 3,5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę przewyższającą wymagania na ocenę 4,5
Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do zamodelowania części, zaprojektowania technologii jej obróbki oraz przygotowania dokumentacji płaskiejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przygotowany projekt zapewnia poprawny przebieg obróbki wraz z poprawnym doborem narzędzi i parametrów obróbkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opracowany projekt zawiera poprawnie zaprojektowany uchwyt składany

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)