Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BHP i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>BiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP i ergonomia
Jednostka: Zakład Zarządzania Projektami
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

BHP i ergonomia opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. Znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Treści kształcenia

- Definicja, przedmiot oraz zakres badań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii: - rys historyczny rozwoju bezpieczeństwa pracy i ergonomii, - cele działań ergonomicznych i teorii bezpieczeństwa, - ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna, - ergonomia warunków pracy, ergonomia wyrobów i makroergonomia, - ergonomia koncepcyjna i korekcyjna, - najnowsze trendy ergonomii, - statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach wyższych: - pojęcie i charakterystyka bezpieczeństwa i higieny pracy w układach społeczno-technicznych.

- Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy: - istota układu człowiek – technika, układu człowiek – praca, układu człowiek – maszyna – otoczenie, - osobowość jako zespół dyspozycji, - wpływ motywu na sprawność działania, - wskaźniki niezawodności pracy operatora, - fizjologiczna krzywa pracy, - stres psychospołeczny w pracy.

- Ocena zagrożeń warunkami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi: - czynniki ryzyka związane z procesem i warunkami pracy, - zarządzanie ryzykiem zawodowym, - makromodele w analizie ryzyka, - ocena ryzyka zawodowego.

- Organizacja stanowisk pracy z komputerami oraz innymi urządzeniami i maszynami: - antropometria i biomechanika, - metody projektowania ergonomicznego, - projektowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy operatora na przykładzie stanowiska komputerowego, - ergonomia produktu informatycznego.

- Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.) w tym udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku: - model wypadku, metody badania wypadków, okoliczności wypadków, postępowanie powypadkowe, - pierwsza pomoc przedlekarska, - ochrona przeciwpożarowa.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jabłoński J. - Ergonomia produktu: ergonomiczne zasady projektowania produktów - Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2006

Laska A., Piętowska-Laska R., Wieczorek S. - Podstawy działalności projektowej w ergonomii - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2000

Rączkowski B. - BHP w praktyce - Wyd. ODiDK, Gdańsk. - 2007

Górska E. - Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty - Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Łunarski J. i in. - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2002

Łunarski J. (red.) - Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2006

Wróblewska M. - Ergonomia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole. - 2004

Olszewski J. - Podstawy ergonomii i fizjologii pracy - Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. - 1997

Małysz F. - BHP w zakładzie pracy, T. 1-2 - Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zdefiniować i omówić obszary zainteresowania ergonomii i bezpieczeństwa i higieny pracywykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi opisać złożoność pracy człowieka.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi zastosować podstawowe metody ergonomicznej oceny maszyn i urządzeń. wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi opisać złożoność funkcjonowania człowieka w układzie człowiek-maszyna-otoczeniewykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.wykładzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi zdefiniować i omówić obszary zainteresowania ergonomii i bezpieczeństwa i higieny pracynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi omówić rodzaje ergonomii i współcześnie rozwijające się subdyscypliny tej naukinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi omówić system ochrony pracy w Polsce.
Potrafi opisać złożoność pracy człowieka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić podstawowe aspekty pracy zawodowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi budować taksonomię sytuacji pracy.
Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozróżnić czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić wybrane metody ilościowe i jakościowe identyfikacji zagrożeń.
Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wymienić kryteria doboru metod oceny ryzyka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować działania korygujące po ocenie ryzyka.
Potrafi zastosować podstawowe metody ergonomicznej oceny maszyn i urządzeń. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować strukturę przestrzenną stanowiska pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować zasady ergonomii przy projektowaniu elementów sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn.
Potrafi opisać złożoność funkcjonowania człowieka w układzie człowiek-maszyna-otoczenienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna uwarunkowania etapu podejmowania decyzji w funkcjonowaniu człowieka w układzie człowiek - maszyna - otoczenienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opisać procesy sterowania w układzie człowiek - maszyna - otoczenie
Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (opanowania krwotoku, założenie opatrunku, unieruchomienia w przypadku złamań)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować zasady ewakuacji ze strefy zagrożenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.