Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>Ekol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego semestru

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia, zakres i prawa ekologii. Czynniki ekologiczne.

Ekologia populacji.

Charakterystyka ekosystemu.

Ekologia wód słodkich.

Ekologia morza.

Ekologia środowisk lądowych.

Bariery rozwoju cywilizacji.

Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb.

Promieniowanie jonizujące i efekt cieplarniany.

Problemy demograficzne świata.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Choroby cywilizacyjne.

Ekorozwój i ekologiczny model rozwoju.

Badania zagrożeń środowiska – monitoring i edukacja ekologiczna. Test zaliczeniowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T.: - Kompendium wiedzy z ekologii, - PWN, Warszawa. - 2006

Mackenzie Aulay, Ball Andy S., Virdee Sonia R. - Krótkie wykłady Ekologia - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2009

Wnuk Z. - Ekologia i ochrona środowiska - Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. - 2010

Wiąckowski S. - Ekologia ogólna - Wydawnictwo BRANTA, Bydgoszcz. - 2008

Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S. - Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie drogowym - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. - 2009

Merkisz J., Piekarski W., Słowik T. - Motoryzacyjne Zanieczyszczenie Środowiska - Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Bebak K. - Problem zagospodarowania odpadów w kontekście ochrony środowiska - Czasopismo Logistyka 3/2005. -

Jagodziński K. - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych - Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001. -

Grodzińska- Jurczak M., Tarabuła M. - Jak gospodarować odpadami komunalnymi w gminie? Kampania informacyjno- edukacyjna w Jaśle, - Urząd Miasta w Jaśle, Jasło 2003. -

http://www.mos.gov.pl; http://www.gios.gov.pl; http://www.wios.rzeszow.pl - - . -

Misztal M. - Podstawowe problemy ochrony środowiska z elementami ekologii - Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. -

Literatura uzupełniająca

Hewelke P. - Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju - Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2007. -

Pyłka- Gutowska E. - Ekologia z ochroną środowiska - Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2001. -

Korzeń Z. - Ekologistyka - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001. -

Żygadło M. - Gospodarka odpadami komunalnymi - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002. -

https://www.national-geographic.pl/przyroda - - . -

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów ekologicznych; zna podstawy ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska oraz działania zmierzające do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony.wykład aktywność na wykładach, test pisemny
ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności, dostrzega aspekty społeczne, ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego.wykład aktywność na wykładach, test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów ekologicznych; zna podstawy ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska oraz działania zmierzające do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony.
ma nawyki kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Olszańska
Prowadzący grup: Sylwia Olszańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Artur Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Artur Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Rafał Gałek, Artur Jaworski, Paulina Kulasa, Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Gałek, Artur Jaworski, Paulina Kulasa, Mariusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)