Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>TechInf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Zakład Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ogólne informacje o module kształcenia: Student wzbogaca swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu technologii informacyjnej. Poznaje nowoczesne sposoby kodowania, pozyskiwania , przetwarzania i prezentacji informacji. Poznaje budowę komputera oraz zapoznaje się z typowym oprogramowaniem użytkowym. Zapoznaje się z budową sieci informatycznych oraz z podstawowymi usługami występującymi w tych sieciach. Student poznaje podstawowe algorytmy sosowane przy rozwiązywaniu prostych zagadnień programistycznych przydatnych w pracy inżyniera. Algorytmy te implementowane są w środowisku Matlab.

Treści kształcenia

- Źródła informacji i metody komunikacji. Historia rozwoju informatyki. Sprzęt komputerowy i zadania systemu operacyjnego. Zasady zapisu informacji. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy użyciu komputerów.

- Sieci komputerowe i usługi sieciowe. Podstawowe składniki architektury WWW. Interakcja w środowisku WWW. Tworzenie stron WWW.

- Bezpieczeństwo i ochrona danych. Cele i zasady szyfrowania wiadomości. Kryptosystemy symetryczne i asymetryczne -klucz prywatny, klucz publiczny. Infrastruktura klucza publicznego. Podpis cyfrowy. Znaczenie ochrony danych. Przyczyny utraty danych. Zasady ochrony zasobów komputera.

- Zasady opracowywanie dokumentów tekstowych. Edytor tekstowy. Dokumenty i pliki. Paski narzędzi. Wyświetlanie tekstu. Operacje blokowe. Ogólne zasady pisania tekstów. Formatowanie tekstów. Rysunki. Tabele. Drukowanie dokumentu. Korespondencja seryjna. Praca z dużymi dokumentami - style, indeksy, spisy.

- Arkusze kalkulacyjne: budowa arkusze, deklaracja nazw, formatowanie arkusza, zarządzanie danymi w arkuszu, automatyzacja pracy i sposoby adresacji komórek, funkcje i operacje dotyczące daty i czasu, wyrażenia i funkcje matematyczne, , funkcje logiczne, analiza "co jeżeli...?", tabele przestawne, funkcje agregujące -sumy częściowe, filtrowanie danych (automatyczne i zaawansowane), graficzna prezentacja danych – wykresy, złożone problemy decyzyjne - optymalizacja liniowa z ograniczeniami - zagadnienie transportowe (Solver).

- Obliczenia naukowe i inżynierskie. Wprowadzenie do programu MatLab. Obliczenia - zmienne i wyrażenia. Wektory i macierze. Wykresy. Równania algebry liniowej. Instrukcje warunkowe, iteracje. Pisanie prostych programów skryptowych.

- Baza danych (tabele, kwerendy, raporty, formularze, relacje),

- Grafika komputerowa. Bitmapy - edycja rysunku, zrzut ekranu, OLE. Grafika wektorowa – program Visio, tworzenie i edycja schematu. Grafika prezentacyjna - MS PowerPoint, tworzenie prezentacji – elementy prezentacji, sterowanie prezentacją

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sikorski W. - Wykład z podstaw informatyki - Mikom, Warszawa. - 2005

Mrozek B. - Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych - Wydaw.PLJ, Warszawa. - 1996

Walkenbach J. - Excel 2010 PL. Biblia - Helion, Gliwice. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pratap R. - Matlab 7 dla naukowców i inżynierów - Wydaw.Nauk. PWN. - 2007

Jakieła J., Litwin P. - Bazy danych - przewodnik architekta informacji - Politechnika Rzeszowska. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Kamińska A., Pańczyk B.: - Ćwiczenia z Matlab. Przykłady i zadania - Mikom. - 2002

Kisielewicz A. - Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela - Helion. - 2005

Bremer Aleksander - ECDL 7 modułów: kompletny kurs - Chorzów: Videograf Edukacja. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna różnorodne metody i narzędzia techniki informatycznej, służącej do przesyłania, gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, przekształcania ich w użyteczną wiedzę i upowszechniania tej wiedzy. Rozumie aspekty bezpieczeństwa danych. Rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowychWykład, LaboratoriumKolokwium
Posiada wiedzę dotyczącą programów pakietu Office: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, oraz potrafi opracowywać dokumenty w w/w programach. Potrafi automatyzować pracę z danymi wykorzystując arkusze kalkulacyjne i bazy danych. Potrafi dobrać właściwą metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją w programie MatLabWykład, LaboratoriumKolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna jednostki i sposoby kodowania informacji w systemie komputerowym. Potrafi wyróżnić i scharakteryzować elementy sprzętowe, oraz programowe systemu komputerowego, a także podać wady i zalety stosowania różnych rozwiązań.
zna: typy sieci komputerowych, topologie sieciowe, urządzenia sieciowe, model ISO-OSI oraz model TCP/IP, usługi sieciowe. Jest świadom zadań klienta http, serwera http, oraz funkcji protokołu http. Rozumie różnicę pomiędzy dokumentami statycznymi i dynamicznymi. Jest świadom zalet i wad aplikacji WWW. Potrafi wykonać plik HTML o podstawowej strukturze i umieścić go na serwerze WWW.
posiada wiedzę dotyczącą programów pakietu Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, oraz potrafi opracowywać dokument w w/w programach.
zna podstawowe pojęcia związane z technologią baz danych.Wie jakie wymagania stawiane są bazą danych i jak są one zapewniane w ramach tzwn. technologii baz danych.Umie dokonać podziału systemów baz danych. Zna dostępne Systemy zarządzania bazą danych.
zna struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe definiowane w relacyjnym model danych.Potrafi dokonać implementacji prostego systemu z bazą danych w środowisku Ms-Access. Potrafi tworzyć proste formularze, kwerendy , raporty.
zna zastosowanie grafiki komputerowej oraz standardy graficzne. Wie jaki sprzęt jest niezbędny dla potrzeb grafiki komputerowej. Posiada wiedzę na temat grafika wektorowej i rastrowej. Umie tworzyć grafika menedżerską i prezentacyjną zarówno indywidualnie jak i zespołowo.
potrafi dobrać właściwą metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją w programie MatLab

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Graboń
Prowadzący grup: Paweł Górka, Wiesław Graboń, Aneta Łobodzińska, Jan Smykla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Graboń
Prowadzący grup: Sławomir Górka, Wiesław Graboń, Jolanta Litwin, Aneta Łobodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Graboń
Prowadzący grup: Wiesław Graboń, Jolanta Litwin, Anna Szymusik-Szpara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Graboń
Prowadzący grup: Wiesław Graboń, Jolanta Litwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Graboń
Prowadzący grup: Wiesław Graboń, Jolanta Litwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)