Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne materiały inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZU>WMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne materiały inżynierskie
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: podstaw doboru materiałów inżynierskich, charakteryzacji stopów tytanu, niklu, a także współczesnych materiałów kompozytowych. Omawiana jest również problematyka żarowytrzymałości i żaroodporności stopów metali, z uwzględnieniem technologii kształtowania takich właściwości (nowoczesne techniki odlewania, inżynieria warstwy wierzchniej). W ramach modułu scharakteryzowane zostaną unikatowe właściwości materiałów metalicznych w stanie amorficznym i ultradrobnoziarnistym, a także wykazujących zjawisko nadplastyczności.

Treści kształcenia

- Kryteria doboru materiałów inżynierskich

- Stopy tytanu

- Stopy niklu

- Żarowytrzymałość stopów metali

- Warstwy i powłoki żaroodporne na elementach silników lotniczych

- Stopy amorficzne

- Stopy ultradrobnoziarniste

- Nadplastyczność metali i stopów

- Materiały kompozytowe i konstrukcje inteligentne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

Boczkowska A. i inni - Kompozyty - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

Burakowski T., Wierzchoń T. - Inżynieria powierzchni metali - WNT, Warszawa. - 1995

Dobrzański L.A. (red.) - Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2002

Hernas A., Maciejny A. - Żarowytrzymałe stopy metali - Wyd. Ossolineum Wrocław. - 1989

Literatura uzupełniająca

Garbacz H., Semenova I.P., Zherebtsov S., Motyka M. - Nanocrystalline titanium - Elsevier, Amsterdam. - 2019

Varadan V.K., Vinoy K.J., Gopalakrishnan S. - Smart material systems and MEMS - John Wiley & Sons, Chichester. - 2006

Mikułowski B. - Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe – nadstopy - Wyd. AGH Kraków. - 1997

Inoue A., Hashimoto K. - Amorphous and Nanocrystalline Materials: Preparation, Properties, and Applications - Springer, Berlin. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą oraz umie opisać zaawansowane technologie kształtowania ich właściwościwykład, laboratoriumkolokwium, sprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
zna podstawowe metody badawcze do oceny mikrostruktury (mikroskopia świetlna i elektronowa), właściwości mechanicznych (próba statyczna rozciągania, pełzania) oraz odporności na korozję (utlenianie cykliczne)laboratoriumsprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
posiada umiejętność prowadzenia badań naukowychlaboratoriumsprawdzian pisemny, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich i umie je powiązać zestrukturą i mikrostrukturą oraz umie opisać zaawansowane technologie kształtowania ich właściwościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować budowę wewnętrzną, składnikimikrostruktury nowoczesnych materiałów inżynierskich i ocenić ich wpływ na właściwościmechaniczne, umie uzasadnić zakres zastosowania poszczególnychmateriałów inżynierskich, potrafi szczegółowo scharakteryzować zaawansowane technologie kształtowania ich właściwości, z uwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, na których się opierająnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna kryteria i sposoby doboru współczesnych materiałów inżynierskich, potrafi je sklasyfikowaćmateriały inżynierskie wg właściwości mechanicznych i technologicznych, gęstości oraz odporności nakorozję, orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych w inżynierii materiałów inżynierskich (technologiewytwarzania i przetwarzania)
zna podstawowe metody badawcze do oceny mikrostruktury (mikroskopia świetlna i elektronowa), właściwości mechanicznych (próba statyczna rozciągania, pełzania) oraz odporności na korozję (utlenianie cykliczne)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętnie je stosuje i poprawnie interpretuje wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo opisać stosowane metody oraz zjawiskafizyczne, których efekty wykorzystują
posiada umiejętność prowadzenia badań naukowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka, Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka, Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka, Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maciej Motyka, Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)