Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca zespołowa i liderzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/I-ZU>PraZesp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca zespołowa i liderzy
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-nowoczesne met.zarządzania produkcją nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Cel, podstawowa terminologia. Metody pracy zespołowej Grupa a zespół, Rodzaje grup, Rodzaje zespołów w organizacji, Modele budowy zespołów , Pożądana struktura zespołu , Dlaczego ludzie wchodzą do zespołów?, Wady i zalety pracy zespołowej ,

- Cechy, cele i zadania dla zespołu, Cechy dobrego zespołu , Cechy złego zespołu, Charakterystyka pracy zespołowej (Czynniki pracy zespołowej), Korzyści z działania zespołu, Idealny zespół, idealni członkowie zespołu

- Cechy dobrego lidera, Charakterystyka lidera Cechy lidera, Lider w organizacji , Role lidera, Istota przywództwa, cechy przywódcy, style kierowania, koncepcje przywództwa, Sprzyjające elementy tworzeniu zespołu, Proces rozwoju grupy, Etapy pracy grupowej - narodziny zespołu,

- Warunki współpracy, Jednostka w zespole, Rodzaje zachowań, Zachowania w zespole , Ułatwiają, utrudniają współżycie, Naruszają ład w zespole, Metody obrony ładu , Zarządzanie konfliktami - Zasady negocjowania w zespole,

- Zarządzanie konfliktami –Konflikty nienegocjowalne, Jak stymulować konflikt, Style zarządzania konfliktami, Warunki efektywnej komunikacji , Style komunikacji członków zespołu, Relacje między ludźmi w zespole

- Podejmowanie decyzji, Motywacja pracowników w zespole , Umiejętność wpływu, Budowanie tożsamości zespołu , Zastosowanie teorii typów psychologicznych w zarządzaniu grupą , Kompetencje merytoryczne i kompetencje zespołowe,

- Metody i techniki stosowane w pracy grupowej i zespołowej:Metoda „Burzy mózgów”, Brainwriting – odmiana burzy mózgów, Dyskusja 66, Technika 635., Burza pytań, Kruszenie obiektu (odwrotna burza mózgów), Technika grupy nominalnej (TGN), Metoda „ABCD” (Suzuki), Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy), Mapa pojęć, Piramida priorytetów, Metoda przypadków, Linia czasu, Drzewo decyzyjne, Metaplan, Za i Przeciw, Symulacje, Koła jakości, Zespoły zadaniowe, Analiza ABC, Technika delficka, Działania wielopodmiotowe, Analiza morfologiczna, Kreatywne metody budowy strategii , Technika obrad, Metoda grup autonomicznych, Analiza pracy zespołowej,

- Test

- Wprowadzenie i omówienie wymagań

- Ćwiczenia: Czym jest zespół? Definiowanie zespołu. Mapa myśli: zespół.

- Ćwiczenie pracy zespołowej i jej ocena.

- Praca zespołowa i analiza jej wyników (NASA, Kasa)

- Przeszkody w pracy zespołowej. Wyniki syntetycznego myślenia zespołowego.

- Ćwiczenie zespołowego rozwiązywania problemów.

- Ćwiczenie: Burza mózgów i głosowanie wielokrotne.

- Ćwiczenie: diagram Ishikawy i metaplan.

- Ćwiczenie: Metoda 635, 66, piramida pomysłów.

- Metoda ABCD Suzuki.

- Ćwiczenie: Diagram pokrewieństwa i zależności.

- Ćwiczenia: Algorytmy/ linia czasu/drzewo decyzyjne.

- Testy osobowości.

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Redakcja: Schatt K., Skierska-Pięta K - 72. Skuteczna współpraca w zespole - Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź. - 2013

Pacana A. - Praca zespołowa i liderzy - OWPRz, Rzeszów. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Sęp, R. Perłowski, A. Pacana - Instrumentarium systemu zarządzania jakością - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Rupert Eales-White - Tłumaczenie: Edyta Zbrońska – Sprawny lider - OnePress. - 2004

Pacana A. - Praca zespołowa i liderzy - OWPRz, Rzeszów. - 2017

Literatura uzupełniająca

Król Henryk, Ludwiczyński Antoni - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą budowy, funkcjonowania i zarządzania zespołem. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane w pracy zespołowej. wykładtest pisemny
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, funkcjonowania i zarządzania zespołem. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane w pracy zespołowej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)