Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>GrInż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz forme i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Dokumentacja techniczna wyrobu: formaty arkuszy, tabliczki, podziałki, linie rysunkowe, pismo techniczne. Metody rzutowania (europejska i amerykańska).

Rysunek złożeniowy i wykonawczy przedmiotu.

- Rzuty prostokątne w rysunkach technicznych, przedstawienie przedmiotów w widokach, przekrojach, kładach.

- Wymiarowanie. Zapis. Zasady rozmieszczania. Podstawowe wiadomości o tolerancjach i pasowaniach. Tolerowanie wymiaru.

- Tolerancja kształtu, położenia. Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni, powłok oraz obróbki cieplnej. Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie gwintów i połączeń gwintowych

- Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie połączeń wpustowych i wielowypustowych, nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych.

- Rysowanie elementów przekładni zębatych i pasowych. Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie koła pasowego, koła zębatego.

- Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie wału. Wykorzystanie programu AutoCAD w rysunku technicznym

- Sprawdzian zaliczeniowy

- Rzuty prostokątne na ściany sześcianu metodą europejską na podstawie rysunku aksonometrycznego.

- Przekroje proste: na podstawie rysunku aksonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych. Praca domowa: narysować np. połączenie śrubowe, rysunek złożeniowy wybranego zespołu maszynowego).

- Przekroje złożone z wymiarowaniem: na podstawie rysunku aksonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych.

- Rysunek części z naciętym gwintem, na podstawie modelu (wymiarowanie+toleracja wymiarów). Pierwsza praca domowa: Narysować połączenia śrubowe

- Rysunek wykonawczy części maszynowej typu tulejka , na podstawie modelu, z uwzględnieniem oznaczania chropowatości powierzchni.

- Rysunek wykonawczy części maszynowej typu koło zębate z naciętym rowkiem pod wpust lub wielowypustem (na podstawie modelu, lub rysunku złożeniowego) z uwzględniem tolerancji geoemetrycznych. Druga praca domowa: narysować rysunek złożeniowy wybranego zespołu maszynowego

- Rysunek wykonawczy części maszynowej typu wał z naciętym rowkiem pod wpust lub wielowypustem (na podstawie modelu, lub rysunku złożeniowego), wprowadzenie oznaczania obróbki cieplnej.

- Rysunek zaliczeniowy (rysunek wykonawczy prostego elementu – szkic z wymiarowaniem oraz tolerancjami).

- Wprowadzenie do AutoCAD 2018 PL. Rozpoczęcie pracy z programem. Ustawienia rysunku. Sposoby wprowadzania poleceń (menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe). Elementy rysunku. Modyfikacje rysunku – wybór elementu do modyfikacji – usuwanie obiektów. Układy współrzędnych: prostokątny i biegunowy, bezwzględny i względny, kierunki odmierzania kątów. Tryb ortogonalny. Punkty charakterystyczne linii. Polecenia grupy Zoom. Ustawienia rysunkowe: skok i siatka, śledzenie biegunowe, lokalizacja względem obiektu. Warstwy, rodzaje linii, kolory. Element konstrukcyjny – prosta. Elementy rysunku: łuk, okrąg, elipsa, prostokąt, wielobok. Punkty charakterystyczne nowych obiektów. Kopiowanie równoległe. Tablice prostokątne i biegunowe. Odbicie lustrzane. Obracanie, skalowanie, rozciąganie. Wydłużanie, przycinanie, przedłużanie. Przerywanie. Fazowanie, zaokrąglanie. Rozbijanie obiektów złożonych. Kreskowanie. Bloki- tworzenie, wstawianie, zapisywanie na dysku. Bloki z atrybutami – na przykładzie znaku chropowatości. Obszar papieru: Wstawianie rzutni (prostokątna, obiekt, wielobok). Skalowanie widoku w rzutni. Wymiarowanie w obszarze papieru i w oknach modelu. Zamrażanie warstw w rzutniach. Wydruk rysunku.

- AutoCAD 2018 PL: Rysunek zaliczeniowy – przerysowanie wskazanego rysunku.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bajkowski J. - Podstawy zapisu konstrukcji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2011

Dobrzański T. - Rysunek techniczny maszynowy - WNT. - 2015

Bober A., Dudziak M. - Zapis konstrukcji. - Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - 1999

Burcan J. - Podstawy rysunku technicznego - WNT Warszawa. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2007

Pikoń A. - AutoCAD 2017 PL: pierwsze kroki - Helion, Gliwice. - 2016

Fudali P. i in. - Materiały dydaktyczne do przedmiotu grafika inżynierska : materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

- Zbiór Polskich Norm - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych oraz innych źródeł (także w języku angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.projekt indywidualnyprezentacja projektu
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.projekt zespołowyprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa
Posiada wiedzę z zakresu zapisu konstrukcji. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCad.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych oraz innych źródeł (także w języku angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5
Posiada wiedzę z zakresu zapisu konstrukcji. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCad.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Małgorzata Gontarz, Adam Kalina, Kamila Mac, Waldemar Witkowski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Katarzyna Balawender, Małgorzata Gontarz, Przemysław Poliński, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Katarzyna Balawender, Małgorzata Gontarz, Przemysław Poliński, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)