Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria wytwarzania: Przeróbka plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>IWPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania: Przeróbka plastyczna
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego semestru.

Treści kształcenia

- Stan naprężenia; definicja naprężenia w punkcie ciała, trójosiowy stan naprężenia, płaski stan naprężenia i odkształcenia. Prawa obowiązujące w zakresie odkształceń sprężystym i w zakresie odkształceń plastycznych (związki naprężenie – odkształcenie, prawo zmiany objętości, prawo stałej objętości). Przedstawianie stanów naprężenia za pomocą kół Mohra. Odkształcenie plastyczne; stan odkształcenia, miary odkształcenia, warunki plastyczności i ich graficzna interpretacja. Czynniki wpływające na poziom naprężenia uplastyczniającego.

- Struktura metali. Monokryształ a polikryształ. Wady (punktowe, liniowe, powierzchniowe) struktury krystalicznej rzeczywistej. Fizyczne podstawy odkształcenia plastycznego. Strukturalne i mechaniczne aspekty odkształcenia plastycznego i zjawisk towarzyszących odkształceniom plastycznym. Zdrowienie, rekrystalizacja, starzenie, umocnienie. Badanie właściwości mechanicznych metali.

- Podział metod przeróbki plastycznej. Możliwości kształtowania wyrobów metalowych w różnych procesach przeróbki plastycznej w warunkach przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco (kształtowanie brył , kształtowanie blach).

- Metody kształtowania blach (cięcie i wykrawanie, gięcie, wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, wyoblanie i zgniatanie obrotowe, obciąganie, wywijanie, obciskanie, roztłaczanie, przebijanie): elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Charakterystyka procesów kucia na młocie i prasie. Kucie swobodne, półswobodne , matrycowe, specjalne Elementy podstaw teoretycznych, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Walcowanie na walcach gładkich ( blachy, taśmy, folie), walcowanie kalibrowe ( pręty, kształtowniki ). Elementy podstaw teoretycznych, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Charakterystyka procesów wyciskania na gorąco i na zimno. Podstawy procesu ciągnienia. Parametry procesów, podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, wpływ parametrów na efekt kształtowania wyrobów. Przykłady wyrobów oraz ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Niekonwencjonalne metody przeróbki plastycznej. Przykłady wyrobów oraz ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Statyczna próba rozciągania materiałów ciągliwych. Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia odkształceniowego metali. Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie wykrawania krążków z blach. Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach. Wyznaczanie granicznego współczynnika odkształcenia w procesie wytłaczania naczynia cylindrycznego. Spęczanie walców w procesie kucia swobodnego. Walcowanie pasów blachy.

- Projektowanie procesu technologicznego wybranej (lub zadanej) części kształtowanej plastycznie. Dobór rodzaju i metody wytwarzania. Określenie warunków obróbki i przebiegu procesu technologicznego. Wykonanie podstawowych obliczeń inżynierskich i sporządzenie wymaganej dokumentacji. Dobór maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu technologicznego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hadasik E., Pater Z: - Obróbka Plastyczna. Podstawy teoretyczne. - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. - 2013

Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z. - Techniki wytwarzania. Obróbka plastyczna - PWN, Warszawa. - 1986

Morawiecki M., Sadok L., Wosiek E. - Przeróbka plastyczna: Podstawy teoretyczne - Wydawnictwo "Śląsk" Katowice. - 1986

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stachowicz F., Balawender T., Kut S., Trzepieciński T. - Techniki wytwarzania. Przeróbka plastyczna. Laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechnik Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2017

Domke, W. - Vademecum materiałoznawstwa : stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, badania metali - WNT, Warszawa. - 1989

Literatura do samodzielnego studiowania

Marciniak Z. - Konstrukcja tłoczników. Cz.1 Technologia wytłoczek. Cz.2 Podstawy konstrukcji tłoczników. - Ośrodek Techniczny A. Marciniak, Warszawa. - 2002

Wesołowski, K. - Metaloznawstwo i obróbka cieplna - WNT, Warszawa. - 1981

Pater Z, Samołyk G. - Podstawy technologii obróbki plastycznej metali - Politechnika Lubelska, Lublin. - 2013

Literatura uzupełniająca

Romanowski W. P. - Tłoczenie na zimno. Poradnik - WNT, Warszawa. - 1976

Wasiunyk P. - Kucie matrycowe - WNT, Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw matematycznych służących do opisu mechaniki odkształcenia plastycznego materiału. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej metali. wykładsprawdzian pisemny
Posiada wiedzę dotyczącą metod objętościowej przeróbki plastycznej, metod kształtowania blach oraz technik cięcia metali.Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania określonych wyrobów.wykładsprawdzian pisemny
Posiada wiedzę na temat metod badań właściwości metali. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania do wytwarzania wyrobów metodami przeróbki plastycznej. Potrafi wykonać podstawowe obliczenia inżynierskie przy projektowaniu procesów kształtowania metali. projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw mechaniczno-matematycznego podejścia do opisu odkształcanego materiału za pomocą naprężeń i odkształceń. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest dobrze zorientowany w posiadanej wiedzy, zna obszary cele i możliwości jej praktycznego wykorzystanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania danego zadania (problemu inżynierskiego) z tego zakresu
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych mających wpływ na przebieg odkształcenia oraz właściwości kształtowanych plastycznie materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiadana wiedza jest dobrze uporządkowananie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiadana wiedza jest poparta konkretnymi przykładami
Zna hutnicze i pozahutnicze metody przeróbki plastycznej. Zna metody kształtowania objętościowego materiałów oraz metody kształtowania wyrobów z blach. Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania konkretnych wyrobów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest dobrze zorientowany w metodach przeróbki plastycznej, zna ich praktyczne możliwości wykorzystania oraz ich ograniczenia i trudności związane z ich realizacjąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze zna i orientuje się w metodach przeróbki plastycznej, zna warunki realizacji procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopów, potrafi określić podstawowe parametry tych procesów
Posiada podstawą wiedzę teoretyczną dotyczącą poznanych procesów. Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego i jakość wyrobównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi solidnie i ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych, dokonać ich analizy oraz wyciągnąć konstruktywne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jest bardzo dobrze zorientowany w tym zakresie i potrafi określić istotność parametrów danego procesu na uzyskane wyniki i ich znaczenie praktyczne
Posiada wiedzę na temat materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz metod kształtowania materiałów metalicznych i ich właściwości. Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania produktów oraz parametry procesu produkcyjnego. Potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie przy projektowaniu wybranych procesów plastycznego kształtowania metali.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem w zakresie doboru materiałów i technologii obróbki plastycznej oraz umiejętnościami przeprowadzania analiz i obliczeń inżynierskich podczas ich projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania projektowe dotyczące procesów obróbki plastycznej i oprzyrządowania z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut, Grażyna Ryzińska, Romana Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Trzepieciński
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Romana Śliwa, Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Ryzińska
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski, Grażyna Ryzińska, Romana Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)