Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>ZarStr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego semestru

Treści kształcenia

- Współczesne tendencje w gospodarce i zarządzaniu. Światowe trendy rozwoju.

- Otoczenie przedsiębiorstwa. Niepewność i ryzyko w działaniu

- Filozofia zarządzania strategicznego. Zasady i koncepcje zarządzania strategicznego.

- Misja, wizja strategiczna, cele i zadania przedsiębiorstwa. Proces i założenia zarządzania strategicznego

- Pojęcie i koncepcje strategii.

- Typy strategii i ich charakterystyka

- Plan strategiczny. Alianse strategiczne

- Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa - analiza makrootoczenia

- Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa - analiza otoczenia konkurencyjnego

- Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

- Fazy ewolucji rynku, cyklu życia produktu i technologii a pozycja konkurencyjna i strategia przedsiębiorstwa

- Analiza SWOT, Analiza SPACE

- Techniki analizy porfelowej

- Implementacja strategii. Tendencje rozwojowe w zarządzaniu strategicznym

- Opracowanie modelu przedsiębiorstwa. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

- Tworzenie strategii przedsiębiorstwa. Budowa i analiza mapy grup strategicznych

- Analiza Pięciu sił Portera. Zarządzanie rozwojem nowego produktu

- Analiza czynników wpływających na proces zmian w przedsiębiorstwie. Analiza kluczowych czynników sukcesu. Sporządzanie planu strategicznego

- Analiza i ocena strategiczna oraz ekonomiczna przedsiębiorstwa. Praktyczne zastosowanie analizy SWOT oraz zintegrowanego procesu zarządzania strategicznego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pierścionek Z - Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwe - PWN, Warszawa . - 2012

Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K - Zarządzanie strategiczne.Koncepcje, Metody, Strategie - Wydawnictwo Difin, Warszawa. - 2010

Gołębiowski T - Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola - Wydawnictwo Diffin, Warszawa . - 2007

Gierszewska G., Romanowska M - Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa . - 2003

Gierszewska G., Olszewska B., Skoneczny J. - Zarządzanie strategiczne dla inżynierów - PWE Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pierścionek Z. - Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - PWN, Warszawa. - 2012

Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K. - Zarządzanie strategiczne. Komcepcje, Metody, Strategie - Wydawnictwo Diffin, Warszawa. - 2010

Gołebiowski T. - Zarzadzanie strategiczne. Planowanie i kontrola - Wydawnictwo Diffin, Warszawa. - 2007

Gierszewska G., Romanowska M. - Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Stabryła A - Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy - PWN, Warszawa. - 2007

Urbanowska-Sojkin E., Witczak H., Banaszyk P - Zarządzanie strategiczn przedsiębiorstwem - PWE, Warszawa. - 2007

Literatura uzupełniająca

Denning S. - Radykalna rewolucja w zarządzaniu. Przewodnik menedżera - Wydawnictwo Helion. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada ogólną wiedzę na temat otoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesówwykładegzamin cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę dotycząca sposobu realizacji procesu zarządzania strategicznego oraz elementów tworzących koncepcję zarządzania strategicznegowykładegzamin cz. pisemna
Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych metod analizy i planowania strategicznegowykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, raport pisemny
Potrafi zastosować współczesne metody analizy i planowania strategicznego do badania otoczenia oraz podsystemów i systemu przedsiębiorstwa, zna ich możliwości, ograniczenia i aspekty ekonomiczne. Potrafi także przeprowadzić krytyczną ocenę rezultatów analizćwiczenia problemoweraport pisemny
Zna tendencje rozwojowe zarządzania strategicznegowykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada ogólną wiedzę na temat otoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wyjaśnić pojęcia dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać szerszego opisu zagadnień związanych z otoczeniem przedsiębiorstwa oraz zachodzącymi w nim procesami
Ma podstawową wiedzę dotycząca sposobu realizacji procesu zarządzania strategicznego oraz elementów tworzących koncepcję zarządzania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi precyzyjnie zdefiniować elementy tworzące koncepcję zarządzania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi szerzej opisać elementy zarządzania strategicznego
Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych metod analizy i planowania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać obszary zastosowań współczesnych metod zarządzania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać szerszego opisu współczesnych metod analizy i planowania strategicznego
Potrafi zastosować współczesne metody analizy i planowania strategicznego do badania otoczenia oraz podsystemów i systemu przedsiębiorstwa, zna ich możliwości, ograniczenia i aspekty ekonomiczne. Potrafi także przeprowadzić krytyczną ocenę rezultatów analiznie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wyciągnąć poprawne wnioski z przeprowadzonych analiznie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wyciągnąć pogłębione wnioski przeprowadzonych analiz
Zna tendencje rozwojowe zarządzania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać kierunki ewolucji tendencji rozwojowych zarządzania strategicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi uzasadnić przyczyny określonych tendencji rozowojowych zarządzania strategicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bucior
Prowadzący grup: Magdalena Bucior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)