Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>ZarzInn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów na semestrze 1

Treści kształcenia

- Współczesne problemy globalizacji i konkurencyjności przedsiębiorstw. Czynniki stymulujące kreatywność i innowacyjność.

- Rodzaje innowacji. Ery rewolucji technologicznych

- Zarządzanie twórcze w organizacji (gromadzenie pomysłów i generowanie rozwiązań, kapitał intelektualny i in.).Analiza wartości i techniki twórczego myślenia.

- Organizacja procesu projektowania innowacji

- Polityka nakowo - techniczna wspierania działności innowacyjnej.

- System zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

- Metody i narzędzia projektowania innowacyjnych produktów i procesów

- Techniczno - ekonomiczna ocena przedsięwzięć innowacyjnych.

- Opracowanie założeń dla hipotetycznego przedsiębiorstwa: rodzaj dzialalności firmy, wyroby firmy, procesy, klienci, struktura organizacyjna

- Opracowanie założeń dla systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie: charakterystyka systemu motywacyjnego, zbieranie i ocena pomyslów innowacyjnych, ocena ryzyka, ocena kosztów, badania, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia osoby odpowiedzialnej za system w organizacji.

- Analiza wybranego rozwiązania innowacyjnego: opis problemu, który sprowokował powstanie innowacji, charakterystyka rozwiązania innowacyjnego, koszty i korzyści z innowacji, harmonogram wdrożenia w przedsiębiorstwie, identyfikacja zakłóceń, opracowanie planu awaryjnego na wypadek zakłaóceń, analiza kosztów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami. Pod red. J. Łunarskiego. - OW PRz Rzeszów . - 2007

- Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami. Pod red. J. Łunarskiego. - OW PRz Rzeszów. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Nonaka I. - Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. - Poltex, Warszawa . - 2000

Mikuła B. i in - Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku - Difin, Warszawa . - 2002

Literatura uzupełniająca

J. Tidd, J.Bessant - Zarządzanie innowacjami - Oficyna a Wolters Kluwer business. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi definiować elementy składające się na system zarządzania innowacjami, czynniki wpływające i warunkujące potrzebe prowadzenia dzialności innowacyjnej, zna mozliowści poszukiwania informacji o rozwiazaniach innowacyjnych oraz mozliwości ich ochronywykładsprawdzian pisemny
Potradfi opracować analizujac dostepne informacje wytyczne dla systemu zarządzania innowacjami oraz rozumie potrzebe prowadzenia dzialaności innowacyyjnej w przedsiebiorstwie, podnoszenia kwalifikacji oraz krestywności pracowników wykład, ćwiczenia sprawdzian pisemny, sprawozdanie z ćwiczeń
Potradfi zdefiniowac analizujac dostepne informacje wymagania dla nowego rozwiązania innowacyjnego oraz opracować plan jej wdrożenia w przedsiębiorstwie, jest świadomy prowadzenia działaności innowacyjnejj w przewdsiębiorstwiewykład, ćwiczenia sprawdzian pisemny, sprawozdanie z ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi definiować elementy składające się na system zarządzania innowacjami, czynniki wpływające i warunkujące potrzebe prowadzenia dzialności innowacyjnej, zna mozliowści poszukiwania informacji o rozwiazaniach innowacyjnych oraz mozliwości ich ochrony
Potradfi opracować analizujac dostepne informacje wytyczne dla systemu zarządzania innowacjami oraz rozumie potrzebe prowadzenia dzialaności innowacyyjnej w przedsiebiorstwie, podnoszenia kwalifikacji oraz krestywności pracowników
Potradfi zdefiniowac analizujac dostepne informacje wymagania dla nowego rozwiązania innowacyjnego oraz opracować plan jej wdrożenia w przedsiębiorstwie, jest świadomy prowadzenia działaności innowacyjnejj w przewdsiębiorstwie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzierwa
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Dzierwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzierwa
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Dzierwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzierwa
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Dzierwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzierwa
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Dzierwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzierwa
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Dzierwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)