Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MS0-DU>SIZWST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 1 sem. inżynieria środków transportu, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot dla studentów 1 semestru.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia dotyczące systemów transportowych.

- Struktura i klasyfikacja systemów transportowych.

- Rola systemów transportowych w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu każdego działu gospodarki narodowej, społeczeństw oraz poszczególnych regionów i państw.

- Systemy transportowe w Unii Europejskiej.

- Zadania i korzyści wynikające z wykorzystywania ITS.

- Składniki funkcjonalne ITS (system ruchu indywidualnego, system ruchu zbiorowego, system parkowania).

- Wprowadzenie do zajęć. Omówienie i wydanie tematów prac do wykonania.

- Analiza tematyki w zakresie sterowania i zarządzania w wybranych systemach transportowych względem : transportu drogowego, miejskiego, morskiego, kolejowego, śródlądowego, lotniczego.

- Zaliczenie i ocena przygotowanych referatów.

- Wprowadzenie do zajęć. Omówienie tematów prac do wykonania.

- Zapoznanie się z oprogramowaniem do zarządzania systemami transportu.

- Praca w programie do mikrosymulacji ruchu wspomagającego sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych

- Zaliczenie raportów, laboratorium

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Adamski A - Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzania - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. - 2003

Wocha J., Janecki R., Sierpiński G - Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jacyna M - Modelowanie i ocena systemów transpotowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2009

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. - Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności . - 2008

Grzech A. - Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych - Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Dyduch J. - Innowacyjne systemy sterowania ruchem - Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących systemów transportowych i ITS.wykładegzamin
Potrafi określić rolę systemów transportowych w prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu każdego działu gospodarki narodowej, społeczeństw oraz poszczególnych regionów i państw.wykład, ćwiczenia egzamin
Potrafi pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu.laboratorium, ćwiczeniana bieżąco w trakcie zajęć
Potrafi wykonywać zadania w wybranych programach usprawniających zarządzanie i sterowanie systemami transportowymi.laboratoriumna bieżąco w trakcie zajęć
Ma umiejętność analizowania poprawności funkcjonowania wybranych elementów systemów transportowych. Przygotowanie do prowadzenia badań.laboratorium, ćwiczeniana bieżąco w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Mądziel
Prowadzący grup: Maksymilian Mądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Mądziel
Prowadzący grup: Maksymilian Mądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Mądziel
Prowadzący grup: Maksymilian Mądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Mądziel
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Maksymilian Mądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)