Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DU>MS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika stosowana
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - transport st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obligatoryjny dla studentów pierwszego semestru. Tematyka modułu obejmuje podstawowe zagadnienia mechaniki stosowanej.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie w tematykę mechaniki stosowanej. Pojęcia podstawowe. Zasady energetyczne.

- Przesunięcia przygotowane, zasada prac przygotowanych. Opis równowagi statycznej układów - przykłady. Wyznaczanie reakcji więzów - przykłady.

- Zasada równowagi kinetostatycznej. Przykłady.

- Ogólne równanie dynamiki.

- Współrzędne uogólnione, uogólnione przesunięcie wirtualne, siły uogólnione, pole potencjalne, równania Lagrange’a drugiego rodzaju.

- Drgania mechaniczne, modele dyskretne, drgania swobodne, częstości własne, postacie drgań, drgania tłumione, przypadki

tłumienia, drgania wymuszone, wymuszenie harmoniczne, charakterystyki częstościowe, wibroizolacja, elementy akustyki.

- kolokwium z treści kształcenia TK1-TK6

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Giergiel J. - Drgania mechaniczne układów dyskretnych. Toeria, przykłady, zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Giergiel J. - Drgania mechaniczne układów dyskretnych. Toeria, przykłady, zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada wiedzę z zakresu analitycznych metod opisu statyki i dynamiki układów technicznych, w tym układów drgających.wykład, ćwiczeniakolokwium
posiada umiejętności i  kompetencje rozwiązywania problemówtechnicznych w oparciu o prawa mechaniki, umie zastosować odpowiednie metody analityczne do opisu układów mechanicznych i zjawisk, w tym układów drgających, potrafi ocenić wady i zalety poszczególnych metod.wykład, ćwiczeniakolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu analitycznych metod opisu statyki i dynamiki układów technicznych, w tym układów drgających.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.
posiada umiejętności i  kompetencje rozwiązywania problemówtechnicznych w oparciu o prawa mechaniki, umie zastosować odpowiednie metody analityczne do opisu układów mechanicznych i zjawisk, w tym układów drgających, potrafi ocenić wady i zalety poszczególnych metod.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Muszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)