Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca przejściowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DU>PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca przejściowa
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport - rzeczoznawstwo samochodowe, st. II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy w programie z możliwością wyboru

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu transportu
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z transportu
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzenia
Potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: Mirosław Jakubowski, Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Krzysztof Lew, Janusz Lubas, Adam Ustrzycki, Paweł Wojewoda, Paweł Woś, Edyta Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Sylwia Daszykowska, Mirosław Jakubowski, Artur Jaworski, Dariusz Konieczny, Artur Krzemiński, Paulina Kulasa, Hubert Kuszewski, Krzysztof Lew, Janusz Lubas, Maksymilian Mądziel, Jacek Michalski, Adam Ustrzycki, Paweł Wojewoda, Paweł Woś, Edyta Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)