Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-DL>RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje swym zakresem kluczowe problemy dotyczące roli ksiąg rachunkowych w dostarczaniu informacji do ustalania podstaw opodatkowania.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu.

- Prawo bilansowe a prawo podatkowe - księgi rachunkowe a księgi podatkowe.

- Dokumentacja i ewidencja podatku VAT.

- Przychody i koszty w rozumieniu rachunkowości i podatków dochodowych.

- Sprawozdanie finansowe a deklaracje i zeznania podatkowe.

- Wynik finansowy brutto a wynik podatkowy - różnice trwałe i przejściowe. Odliczanie straty podatkowej.

- Tworzenie rezerw na podatek CIT i aktywowanie podatku CIT.

- Dostosowanie ksiąg rachunkowych do potrzeb ksiąg podatkowych.

- Możliwości rozbudowy ewidencji księgowej dla celów podatkowych.

- Kolokwium.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Olchowicz I. - Rachunkowość podatkowa - Wyd. Difin, Warszawa . - 2009

- Ustawa o podatku od towarów i usług - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Cebrowska T. (red.) - Rachunkowość finansowa i podatkowa - Wyd. PWN, Warszawa. - 2006

- Ustawa o podatku od towarów i usług - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Fedak Z. i in. - Zamknięcie roku - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. - 2012

Literatura uzupełniająca

Walińska E. (red.) - Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2011 - Wyd. Wolters Kluwer business. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
rozumie istotę i rolę rachunkowości podatkowej oraz zna podstawowe pojęcia z nią związanewykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi dostosować księgi rachunkowe do wymogów prawa podatkowegowykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi ustalać za pomocą ksiąg podatkowych podstawy opodatkowania wybranymi podatkamiwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
zna istotę i procedury ustalające odroczony podatek dochodowywykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
ma świadomość ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.wykład / wykład informacyjny; ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
rozumie istotę i rolę rachunkowości podatkowej oraz zna podstawowe pojęcia z nią związanenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasadnicze różnice pomiędzy kosztami a przychodami w rozumieniu bilansowym i podatkowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kwalifikować koszty księgowe do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym.
potrafi dostosować księgi rachunkowe do wymogów prawa podatkowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi tworzyć ewidencję (rejestry) dla celów podatku VAT.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi stworzyć zakładowy plan kont z uwzględnieniem wymogów naliczania podstaw opodatkowania.
potrafi ustalać za pomocą ksiąg podatkowych podstawy opodatkowania wybranymi podatkaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przekształcić wynik finansowy brutto w dochód/stratę podatkową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi odliczać stratę podatkową.
zna istotę i procedury ustalające odroczony podatek dochodowynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różnice trwałe i przejściowe w wartościach bilansowych i podatkowych aktywów i pasywów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozliczać w czasie podatek dochodowy CIT.
ma świadomość ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna ogólne zasady podatku VAT.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna ogólne zasady podatków CIT i PIT.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Bożena Domino, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Bożena Domino, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Bożena Domino, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Bożena Domino, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Bożena Domino, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)