Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-DL>SUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

pozyskanie informacji o istocie ubezpieczen społecznych, obowiązku ubezpieczenia, naliczaniu i rozliczaniu składek.

Treści kształcenia

- Organizacja Polskiego Sytemu Zbezpieczenia Społecznego.

-

Umowa o pracę, a ubezpieczenia społeczne. Nagrody, premie.

- Zbieżność ubezpieczeń w umowach cywilnoprawnych.

- Świadczenia chorobowe i podstawa wymiaru.

- Dokumentacja ZUS.

- Kapitał początkowy świadczeń emerytalnych.

- Składka, a świadczenia emerytalne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Iwanicz- Drozdowska M. 2013. - Ubezpieczenia - Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2013.

Szpor G. LexisNexis, Warszawa2011 - Ubezpieczenia Społeczneń Społecznych- zagadnienia podstawowe, - LexisNexis, Warszawa. - 2011

Szyburska - Walczak G. 2012. - Ubezpieczenia Społeczne - Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - ( Dz .U. Nr 137 , poz. 887).. -

- Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczenia ch pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby - ( Dz.U. z 2005 r. nr 31 , poz. 267 – tekst jednolity ).. -

Literatura uzupełniająca

Jędrasik-Jankowska I. - Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego - LexisNexis, Warszawa. - 2012

red. G. Mazur - Dokumentacja kadrowa, - Wiedza i praktyka, Warszawa. - 2013,

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie istotę systemu ubezpieczeń społecznych. Podstawowe pojęcia.wykład/wykład interaktywny, ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Wykorzystuje wiedzę do naliczania świadczeń z tyt. określonych segmentów ubezpieczenia.wykład/wykład interaktywny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadaniazaliczenie cz. pisemna
Potrafi organizować i kierować pracą zespołów w ramach organizacjiwykład/ wykład interaktywny;ćwiczenia/ ćwiczenia rachunkowe, realizacja zleconego zadaniazaliczenie cz. pisemna
potrafi dokonać podziału obowiazków pomiedzy członków zespołu oraz okreslać plan własnych działańwykład interaktywny, ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadania, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie istotę systemu ubezpieczeń społecznych. Podstawowe pojęcia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna kryteria przysługiwania i przyznawania świadczeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady sporzadzania dokumentacji kadrowej i ubezpieczeniowej.
Wykorzystuje wiedzę do naliczania świadczeń z tyt. określonych segmentów ubezpieczenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność naliczania kapiatłu początkowego, wyliczania emerytur w wybranym systemie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyliczyć emeryturę w różnych systemach, a w pozostałych wyliczeniach świadczeń nie popełnia błędu.
Potrafi organizować i kierować pracą zespołów w ramach organizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
potrafi dokonać podziału obowiazków pomiedzy członków zespołu oraz okreslać plan własnych działańCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Wójcik
Prowadzący grup: Jadwiga Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)