Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Rachunkowość instrumentów finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-ZL>RIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość instrumentów finansowych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje swym zakresem podstawowe zagadnienia dotyczące wyceny,ewidencji oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu. Instrumenty finansowe według prawa bilansowego. Klasyfikacje instrumentów finansowych.

- Pierwotne instrumenty finansowe - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

- Pochodne instrumenty finansowe - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

- Instrumenty zabezpieczane i zabezpieczające - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

- Zaliczenie modułu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Frendzel M. - Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. - 2010

Czajor P. - Rachunkowość Instrumentów Finansowych. MSSF. Polskie prawo bilansowe. Regulacje podatkowe - Wyd. ODDK, Gdańsk. - 2010

- Ustawa o rachunkowości - . -

- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. - w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji inst - . -

- Ustawa o rachunkowości - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Winiarska K. (red.) - Rachunkowość zaawansowana - Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków . - 2006

Literatura uzupełniająca

Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H. - Rachunkowość instrumentów finansowych - Wyd. ODDK, Gdańsk. - 2005

- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna istotę i rodzaje instrumentów finansowych oraz regulacje prawne krajowe i międzynarodowewykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
potrafi dokonać wyceny początkowej i bilansowej instrumentów finansowych oraz ująć je w księgach rachunkowychwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
zna podstawowe operacje księgowe związane z instrumentami finansowymi i ich wpływ na sprawozdanie finansowewykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
zna finansowo-księgowe aspekty wykorzystania instrumentów finansowych do spekulacji i zabezpieczeńwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
ma świadomość ciągłego uaktualniania wiedzy księgowo-podatkowej z zakresu instrumentów finansowychwykład / wykład problemowy; ćwiczenia / ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne rolećwiczenia / ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna istotę i rodzaje instrumentów finansowych oraz regulacje prawne krajowe i międzynarodowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować krajowe prawo bilansowe do klasyfikacji instrumentów finansowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować MSR/MSSF do klasyfikacji instrumentów finansowych.
potrafi dokonać wyceny początkowej i bilansowej instrumentów finansowych oraz ująć je w księgach rachunkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ujmować w księgach rachunkowych przychody i koszty z instrumentów finansowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeszacować i aktualizować wartość instrumentów finansowych.
zna podstawowe operacje księgowe związane z instrumentami finansowymi i ich wpływ na sprawozdanie finansowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać prezentacji instrumentów finansowych i operacji z nimi związanych w sprawozdaniu finansowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać analizy roli instrumentów finansowych w działalności jednostki z wykorzystaniem sprawozdania finansowego.
zna finansowo-księgowe aspekty wykorzystania instrumentów finansowych do spekulacji i zabezpieczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać finansowo-księgowe skutki zastosowania instrumentów finansowych do spekulacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać finansowo-księgowe skutki zastosowania instrumentów finansowych do zabezpieczeń.
ma świadomość ciągłego uaktualniania wiedzy księgowo-podatkowej z zakresu instrumentów finansowychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne roleCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szydełko
Prowadzący grup: Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)