Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Banki na rynku kapitałowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>BnRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Banki na rynku kapitałowym
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach modułu Banki na rynkach kapitałowych student zdobywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania banków na globalnych rynkach finansowych. Przedstawiona zostanie rola banków inwestycyjnych, zasady ich funkcjonowania oraz zakres oferowanych usług.

Treści kształcenia

- Ewolucja bankowości inwestycyjnej

- Banki na rynku pierwszych ofert sprzedaży akcji

- Banki na rynku transakcji fuzji i przejęć

- Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej

- Banki na rynku sekurytyzacji aktywów

- Usługi związane z inżynierią finansową

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ostrowska E. - Banki na rynku kapitałowym. - PWE, Warszawa. - 2005

A. Szelągowska - Współczesna bankowość inwestycyjna - CedeWu, Warszawa. - 2009

Literatura uzupełniająca

B. Kołecka - Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z UE oraz systemem gospodarki globalnej - Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa. - 2003

S. Buczek - Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce - Wydawnictwo SGH, Warszawa. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi prawidłowo wskazać znaczenie banków komercyjnych i inwestycyjnych na rynkach kapitałowych.wykład, ćwiczeniakolokwium, egzamin cz. pisemna
Zna wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych.wykład, ćwiczeniaegzamin, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi prawidłowo wskazać znaczenie banków komercyjnych i inwestycyjnych na rynkach kapitałowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonać analizy działalności banków na rynkach kapitałowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać pogłębionej analizy działalności banków na rynkach kapitałowych
Zna wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykorzystać poznane metody do analizy działalności banku w typowych sytuacjachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać poznane metody do analizy działalności banku oraz przeprowadzić pogłębiona analizę działalności banku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rapa
Prowadzący grup: Beata Rapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stec
Prowadzący grup: Sławomir Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)