Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Ubezpieczenia osobowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/2-DL>UO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia osobowe
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykształcenie świadomości ubezpieczeniowej w zakresie identyfikacji potrzeby posiadania ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń na życie oraz ich zastosowania w indywidualnym planowaniu finansowym; Przegląd wybranych produktów oferowanych przez polski rynek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczeń osobowych.

Treści kształcenia

- Zakres ubezpieczeń osobowych. Podstawy prawne funkcjonowania oraz zawierania umów ubezpieczeń osobowych. Klasyfikacja i rodzaje produktów ubezpieczeń osobowych. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie.

- Podstawowe typy ubezpieczeń na życie. Miejsce wybranych ubezpieczeń na życie w systemie zabezpieczenia emerytalnego.

- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia chorobowe

- Pojęcie, zasady funkcjonowania oraz rodzaje komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych

- Analiza i porównanie wybranych produktów z zakresu ubezpieczeń osobowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów, tj. przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej, strony umowy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia i suma świadczenia, zasady opłacania i indeksowania składek ubezpieczeniowych, dodatkowe opłaty z tytułu prowadzenia określonych ubezpieczeń na życie, efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. rodzaje wypłacanych świadczeń

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

E. Wierzbicka (red.) - Ubezpieczenia osobowe - Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa. - 2008

E. Stroiński - Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka - Poltext, Warszawa. - 2004

A. Tadla - Umowa ubezpieczenia na życie. Zawieranie umowy. Dochodzenie roszczeń. Wzory - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa . - 2000

M. Szczepańska - Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne - Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

E. Wierzbicka (red.) - Ubezpieczenia osobowe - Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa. - 2008

E. stroiński - Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka - Poltext, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

E. Wierzbicka (red.) - Ubezpieczeniua osobowe - Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa. - 2008

E. Stroiński - Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka - Poltext, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

M. Szczepańska - Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa. - 2011

M. Lipiński - Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem. - Wydawnictwo One Press. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna rodzaje i zasady funkcjonowania ubezpieczeń osobowych wykład/ wykład informacyjny; ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusjazaliczenie cz. ustna
rozumie zasady oraz zagadnienia formalno-prawne zawierania umów ubezpieczeń osobowych, w tym podstawy oceny ryzyka w ubezpieczeniach osobowychwykład/ wykład informacyjny; ćwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
potrafi określić znaczenie poszczególnych produktów ubezpieczeń osobowych dla nabywców usług ubezpieczeniowych w indywidualnym zabezpieczaniu określonych rodzajów ryzyka oraz w planowaniu finansowym ćwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
potrafi dokonać analizy oferty rynkowej wybranych produktów ubezpieczeń osobowychćwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie oferty rynkowej ubezpieczycieli w obszarze ubezpieczeń osobowychwykład/ wykład informacyjny; ćwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna rodzaje i zasady funkcjonowania ubezpieczeń osobowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać przykłady zastosowań konkretnych rodzajów ubezpieczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować konieczność zastosowania określonych ubezpieczeń w konkretnych przypadkach
rozumie zasady oraz zagadnienia formalno-prawne zawierania umów ubezpieczeń osobowych, w tym podstawy oceny ryzyka w ubezpieczeniach osobowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie przebieg procesu oceny ryzyka, a także przebieg umów i ich etapy w poszczególnych ubezpieczeniach osobowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy posiadanej wiedzy
potrafi określić znaczenie poszczególnych produktów ubezpieczeń osobowych dla nabywców usług ubezpieczeniowych w indywidualnym zabezpieczaniu określonych rodzajów ryzyka oraz w planowaniu finansowym nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie dokonywać analizy i porównań poszczególnych produktów ubezpieczeń osobowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz
potrafi dokonać analizy oferty rynkowej wybranych produktów ubezpieczeń osobowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać porównania wybranych produktównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz
ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie oferty rynkowej ubezpieczycieli w obszarze ubezpieczeń osobowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność implikacji proponowanych rozwiązań w praktyce

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)