Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>AF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach tego modułu student zostanie zapoznany z metodami i technika stosowany przy przeprowadzaniu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Treści kształcenia

- Analiza ekonomiczna - istota, klasyfikacja .

Analiza finansowa, istota i rodzaje. Przedmiot analizy finansowej. Zakres analizy finansowej.

- Metody w analizie finansowej. Metody ogólne (metoda indukcji, dedukcji, redukcji) i metody szczegółowe (metody analizy jakościowej i analizy ilościowej).

- Materiały źródłowe analizy finansowej. Sprawozdania finansowe, użytkownicy sprawozdań finansowych, zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe - charakterystyka.

- Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej.

- Analiza dyskryminacyjna. Charakterystyka wybranych modeli dyskryminacyjnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jerzymowska M. (red.) - Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. - PWE, Warszawa. - 2006

Bednarski L. - Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. - PWE, Warszawa . - 2007

Gabrusewicz W. - Podstawy analizy finansowej - PWE, Warszawa. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Micherda B. (red.) - Współczesna analiza finansowa - Zakamycze, Kraków. - 2004

Nowak E. - Analiza sprawozdań finansowych. - PWE Warszawa . - 2008

Walczak M. (red.) - Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiebiorstwem. - Difin Warszawa. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi podejmować trafne decyzje finansowewykład/wykład multimedialny ćwiczenia/problemoweegzamin, kolokwium
Potrafi przeprowadzać analizy finansowewykład/wykład multimedialnyćwiczenia/problemowe i rachunkowekolokwium, egzamin
Potrafi stosować analizę wskaźnikową do oceny sytuacji finansowej jednostkiwykład/wykład multimedialny ćwiczenia/rachunkowekolokwium, egzamin
Potrafi interpretować sprawozdania finansowewykład/wykład multimedialny ćwiczenia/problemowekolokwium, egzamin
Jest przygotowany do wykonywania zawodu w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucjiwykład/wykład multimedialny ćwiczenia/problemowe i rachunkowekolokwium, egzamin
Zna istotę i podstawowe metody analizy finansowejwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/problemowekolokwium, egzamin
Zna zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowejwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium, egzamin
Zna metody analizy dyskryminacyjnejwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi podejmować trafne decyzje finansowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dobrać właściwe narzędzia oceny umożliwiające podjęcie decyzji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową zjawiska w celu podjęcia decyzji.
Potrafi przeprowadzać analizy finansowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi praktycznie wykorzystać narzędzia analizy finansowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi na postawie przeprowadzonych analiz wyciągać wnioski dotyczące kondycji ocenianego podmiotu.
Potrafi stosować analizę wskaźnikową do oceny sytuacji finansowej jednostkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dobrać samodzielnie odpowiedni zestaw wskaźników do przeprowadzenia analizy konkretnego podmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskaźnikową konkretnego podmiotu.
Potrafi interpretować sprawozdania finansowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przeprowadzić wstępną ocenę kondycji finansowej podmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi na podstawie sprawozdań finansowych wyciągnąć poprawne wnioski o kondycji podmiotu.
Jest przygotowany do wykonywania zawodu w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Jest przygotowany do pracy zespole wykonującym analizy finansowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest przygotowany do samodzielnego przegotowywania analiz finansowych.
Zna istotę i podstawowe metody analizy finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna wybrane metody analizy finansowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę jak w praktyce wykorzystywać metody analizy finansowej.
Zna zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę dotyczącą wybranych grup wskaźników.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę jak samodzielnie przeprowadzić analizę wskaźnikową konkretnego podmiotu.
Zna metody analizy dyskryminacyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma wiedzę jak dobrać właściwe modele analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej konkretnego podmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę jak na podstawie wybranych metod analizy dyskryminacyjnej dokonać oceny kondycji finansowej konkretnego podmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak, Marek Uryniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sołtysiak
Prowadzący grup: Mirosław Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)