Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza opłacalności inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>AOI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza opłacalności inwestycji
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach modułu kształcenia student zostanie zapoznany matematyczno-finansnowymi metodami wykorzystywanymi do oceny opłacalności inwestycji.

Treści kształcenia

- Stopy procentowe. Realna stopa procentowa, stopa procentowa a podatek, efektywna roczna stopa procentowa, stopa procentowa dyskonta, stopa procentowa skonta, przeciętna stopa procentowa, stopa procentowa niezbędna do osiągnięcia założonej wielkości lokaty.

- Przyszła wartości pieniądza - oprocentowanie proste. Rachunek odsetek "od sta", "w stu", "na sto". Kwota netto i kwota brutto. Przyszła wartość i regularne wpłaty przy oprocentowaniu prostym. Obliczanie odsetek metodą liczb procentowych.

- Przyszła wartość pieniądza - odsetki składane. Kapitalizacja składana: zgodna z dołu, niezgodna w podokresach i nadokresach, ciągła. Kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej. Czas potrzebny do zwielokrotnienia lokaty.

- Bieżąca wartość pieniądza przy kapitalizacji prostej, składanej zgodnej i niezgodnej oraz ciągłej.

- Płatności seryjne - renty. Przyszła i bieżąca wartość renty przy kapitalizacji zgodnej, niezgodnej, ciąłej. Bezterminowe płatności ciągłe - perpe

- Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych. Okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu, analiza progu rentowności i wrażliwości projektów inwestycyjnych.

- Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych. Wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik rentowności.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Podgórska M., Klimkowska J. - Matematyka finansowa - PWN Warszawa. - 2005

Manikowski A., Tarapata Z. - Ocena projektów gospodarczych - Diffin Warszawa. - 2001

Sołtysiak M. - Kalkulacja wartosci pieniadza na rynkach finansowych. Stopy procentowe - kalkulacja wartosci pieniąd - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bień A., Bień W. - Kalkulacja ceny pieniadza w lokatach, pożyczkach kredytach. - Diffin Warszawa. - 2010

Sobczyk M. - Kalkulacje finansowe. Wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery - Placet Warszawa. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Nowak E. - Ocena efektywnosci przedsięwzięć gospodarczych - AE Wrocław. - 1998

Literatura uzupełniająca

Gawron H. - Ocena efektywnosci inwestycji - AE Poznań. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi podejmować trafne decyzje finansowewykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium
Posiada umiejętność przeprowadzania kalkulacji finansowychwykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium
Posiada wiedzę na temat metod kalkulacji wartości pieniądzawykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium
Potrafi prognozować wyniki decyzji finansowych.wykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium
Zna poziom swojej wiedzy i potrafi wykorzystać ją w sposób przedsiębiorczy.wykład/wykład multimedialnyćwiczenia/problemowe i rachunkowekolokwium
Zna statyczne metody oceny efektywności inwestycji.wykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium
Zna dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji.wykład/wykład multimedialnyćwiczenia/rachunkowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi podejmować trafne decyzje finansowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi analizować zjawiska finansowe występujące otoczeniu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazywać powiązania przyczynowo-skutkowe dotyczące oddziaływania rynków finansowych na gospodarkę.
Posiada umiejętność przeprowadzania kalkulacji finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych analizować zjawiska występujące na rynkach finansowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych analiz oraz proponować rozwiązania problemów.
Posiada wiedzę na temat metod kalkulacji wartości pieniądzanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma gruntowną wiedzę na temat bieżącej i przyszłej wartości pieniądza.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma szczegółową wiedzę na temat płatności seryjnych.
Potrafi prognozować wyniki decyzji finansowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi obliczyć jakie dochody w przyszłości przyniosą analizowane inwestycje.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi optymalizować decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu metod rachunkowych.
Zna poziom swojej wiedzy i potrafi wykorzystać ją w sposób przedsiębiorczy.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Zna statyczne metody oceny efektywności inwestycji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma gruntowną wiedzę o statycznych metodach oceny efektywności inwestycji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada szczegółową wiedzę jak przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu metod statycznych.
Zna dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma gruntowną wiedzę o dynamicznych metodach oceny efektywności inwestycji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada szczegółową wiedzę jak przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu metod dynamicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kubacka
Prowadzący grup: Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kubacka
Prowadzący grup: Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)