Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>BAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Funkcjonowanie systemu bankowego oraz rynku wybranych produktów bankowych

Treści kształcenia

- Struktura systemu finansowego i bankowego, rodzaje instytucji w systemie bankowym, typy banków, funkcje banków, pośrednictwo finansowe.

Konkurencja i regulacja w systemie bankowym.

- Bankowość centralna, polityka pieniężna. Rynek międzybankowy, rynek walutowy.

- Zasady prawne fukcjonowania banków. Wprowadzenie do problematyki rachunków bankowych, kredytów i depozytów.

- Klasyfikacje czynności bankowych, typy produktów bankowych dla różnych rodzajów klientów. Oprocentowanie kredytów i depozytów.

- Charakterystyka roli i funkcji instytucji wspierających system bankowy. Typy ryzyka bankowego i sposoby jego ograniczania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Górski - Rynkowy system finansowy - PWE . - 2009

M. Zaleska (red.) - Współczesna bankowość - Wyd. Difin, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Górski - Rynkowy system finansowy - PWE. - 2009

W. Cwynar, W. Patena - podręcznik do bankowości - Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

S. Heffernan - Nowoczesna bankowość - PWN. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna instytucje systemu bankowego oraz główne zasady ich funkcjonowania. Potrafi określić specyfikę konkurencji w sektorze bankowym. Ma świadomość znaczenia systemu bankowego oraz produktów bankowych w gospodarce rynkowej.wykład / ćwiczenia:wykład problemowy / ćwiczenia problemowetest pisemny
Rozumie istotę czynności bankowych oraz ma wiedzę na temat typów produktów bankowychwykład / ćwiczenia:wykład problemowy / ćwiczenia problemowetest pisemny
Rozumie istotę polityki pieniężnej oraz rynku międzybankowego i walutowego. Potrafi określić instrumenty oraz zasady funkcjonowania tych rynków.wykład / ćwiczenia:wykład problemowy / ćwiczenia problemowetest pisemny
Zna cechy oraz zasady kalkulacji wybranych produktów bankowych.ćwiczenia:ćwiczenia problemowe kolokwium
Rozumie istotę ryzyka w działalności banku. Potrafi scharakteryzować instytucje wspierające działanie systemu bankowego. Ma świadomość ich znaczenia w sprawnym funkcjonowaniu systemu bankowego.wykład:wykład problemowytest pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna instytucje systemu bankowego oraz główne zasady ich funkcjonowania. Potrafi określić specyfikę konkurencji w sektorze bankowym. Ma świadomość znaczenia systemu bankowego oraz produktów bankowych w gospodarce rynkowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować funkcje systemu bankowego oraz banków. Zna obszary konkurencji w sektorze bankowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić specyfikę przedsiębiorstwa bankowego oraz metody konkurencji między bankami.
Rozumie istotę czynności bankowych oraz ma wiedzę na temat typów produktów bankowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi klasyfikować czynności bankowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady prowadzenia rachunków bankowych oraz ogólne zasady oferowanych przez banki produktów.
Rozumie istotę polityki pieniężnej oraz rynku międzybankowego i walutowego. Potrafi określić instrumenty oraz zasady funkcjonowania tych rynków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej oraz ich związek z rynkiem międzybankowym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna wpływ instrumentów polityki pieniężnej na system bankowy i rynek międzybankowy.
Zna cechy oraz zasady kalkulacji wybranych produktów bankowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna i stosuje samodzielnie metody kalkulowania oprocentowania kredytów i depozytów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bezbłędnie stosuje metody kalkulowania oprocentowania kredytów i depozytów.
Rozumie istotę ryzyka w działalności banku. Potrafi scharakteryzować instytucje wspierające działanie systemu bankowego. Ma świadomość ich znaczenia w sprawnym funkcjonowaniu systemu bankowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie istotę regulacji bankowych, potrafi wskazać ich rodzaje.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi scharakteryzować funkcje instytucji nadzoru, gwarantowania depozytów oraz izby rozliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Perz
Prowadzący grup: Wincenty Kulpa, Paweł Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)