Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje teorię zmian wartości pieniądza w czasie oraz teorię wyceny instrumentów finansowych

Treści kształcenia

- Zmiana wartości pieniądza w czasie. Stopy procentowe. Kapitalizacja prosta złożona i ciągła. Bieżąca i przyszła wartość pieniądza.

- Dyskontowanie. Dyskonto matematyczne i handlowe. Wycena krótkoterminowych papierów wartościowych.

- Równoważność kapitałów i równoważność stóp procentowych. Stopa procentowa efektywna i przeciętna.

- Inflacja. Zasada Fishera. Realna i nominalna wartość kapitału. Nominalna i realna stopa procentowa.

- Rachunek rent (strumieni płatności) - przyszła i bieżąca wartość renty.

- Ratalna spłata długu. Spłata w równych ratach kapitałowych, w stałych kwotach płatności . Rzeczywista roczna stopa procentowa.

- Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

- Wycena instrumentów finansowych i portfeli papierów wartościowych. Analiza ryzyka inwestycyjnego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Podgórska M., Klimkowska J. - Matematyka finansowa - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2005

Weron A., Weron R. - Inzynieria finansowa - WNT, Warszawa. - 1999

Sobczyk M. - Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania - Placet, Warszawa. - 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Podgórska M - Matematyka finansowa – przykłady, zadania - Wyd. SGH, Warszawa. - 1998

Sobczyk M. - Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania - Placet, Warszawa. - 1995

Literatura uzupełniająca

Piasecki K., Ronka-Chnielowiec W. - Matematyka finansowa - C.H. Beck, Warszawa. - 2011

Szałański M. - Podstawy matematyki finansowej - Elipsa, Warszawa. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna teoretyczne podstawy zmiany wartości pieniądza w czasiewykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Zna podstawy teoretyczne metodyki wyceny instrumentów finansowychwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi wyznaczyć wielkość strumieni płatnościwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi przeprowadzić wycenę podstawowych instrumentów finansowychwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki finansowej przy podejmowaniu decyzji finansowychWykład multimedialny, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Jest przygotowany do podejmowania działań dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwawykład multimedialny, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna teoretyczne podstawy zmiany wartości pieniądza w czasienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić ich konsekwencje dla analizy finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi je wykorzystać w analizie finansowej
Zna podstawy teoretyczne metodyki wyceny instrumentów finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić ich konsekwencje dla analizy finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi je wykorzystać w analizie finansowej
Potrafi wyznaczyć wielkość strumieni płatnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić ich konsekwencje dla analizy finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić podstawy teoretyczne stosowanych metod
Potrafi przeprowadzić wycenę podstawowych instrumentów finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić ich konsekwencje dla analizy finansowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić podstawy teoretyczne stosowanych metod
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki finansowej przy podejmowaniu decyzji finansowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić dokonać wyboru właściwej metody oceny skutków takich decyzjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić podstawy teoretyczne zastosowanych metod
Jest przygotowany do podejmowania działań dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Gędek
Prowadzący grup: Stanisław Gędek, Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Gędek
Prowadzący grup: Stanisław Gędek, Jan Polaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Stanisław Gędek, Marek Kiczek, Jan Polaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Jan Polaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Jan Polaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)