Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>PG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to moduł zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do prawa gospodarczego. Pojęcie prawa gospodarczego. Przedmiot i zakres prawa gospodarczego w Polsce. Źródła prawa gospodarczego. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego. Charakterystyka podmiotów prawa. Osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci. Zdolnośc prawna i zdolnośc do czynności orawnych osób fizycznych i prawnych. 2. Przedsiębiorca. Prawne pojęcie i cechy przedsiębiorcy. Kategorie przedsiębiorców. Zasady działalności gospodarczej. Rodzaje działalności gospodarczej. Firma przedsiębiorcy i oznaczenie przedsiębiorstwa. 3. Podejmowanie działalności gospodarczej. Podejmowanie działalności gospodarczej bez reglamentacji. Reglamentacja działalności gospodarczej. Koncesjonowanie działalności gospodarczej. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność regulowana. 4. Rejestr przedsiębiorców. Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego. Ewidencja osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą. Ewidencja a rejestr przedsiębiorców. Wpis do ewidencji.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 5. Spółki i ich rodzaje. Instytucje wspólne w spółkach handlowych. Spółki osobowe: spółka prawa cywilnego, spółka jawna, spółka komandytowa. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Spółdzielnie, banki, inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Spółdzielnie. Stowarzyszenia i fundacje. 6. Przedsiębiorstwa państwowe. Pojęcie, istota, tworzenie przedsiębiorstw państwowych. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. 7. Upadłość przedsiębiorcy. Istota upadłości i zdolnośc upadłościowa. Przesłanki ogłoszenia upadłości. Rodzaje upadłości. Skutki ogłoszenia upadłości. Przebieg postepowania upadłościowego. Układ w postępowaniu upadłościowym. Podział funduszy masy. Postępowanie naprawcze. 8. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych. Źródła zobowiązań. Rodzaje umów. Zasada swobody umów. Czynniki kształtujące treść, przygotowanie i tryb zawarcia umowy gospodarczej. Umowa przedwstępna. Przelew wierzytelności, subrogacja, przejęcie długu, ustawowe przystąpienie do długu. Zasady związane z wykonaniem, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przedawnienie roszczeń majątkowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W. Katner (red.) - Prawo cwilne i handlowe w zarysie - Warszawa. - 2009

M. Pomykała, K. Rajchel (red.) - Prawo gospodarcze. Czynności handlowe. - Rzeszów. - 2010

Literatura uzupełniająca

A. Kidyba - Prawo handlowe - Warszawa. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie naturę i źródła prawa gospodarczego.wykład kolokwium
Potrafi interpretować prawo gospodarczego.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokonywać podstawowych czynności prawnych z zakresu prawa gospodarczego.wykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna treść regulacji prawnych związanych z procesem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczejwykład problemowyegzamin cz. pisemna
Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawa gospodarczego.wykład problemowy, ćwiczenia problemowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Nabył praktyczne umiejętności stosowania prawa gospodarczego.wykład problemowy, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie naturę i źródła prawa gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów
Potrafi interpretować prawo gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów
Potrafi dokonywać podstawowych czynności prawnych z zakresu prawa gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów
Zna treść regulacji prawnych związanych z procesem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów
Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawa gospodarczego.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Nabył praktyczne umiejętności stosowania prawa gospodarczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Polinceusz
Prowadzący grup: Patryk Masłowski, Małgorzata Polinceusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Polinceusz
Prowadzący grup: Marcin Merkwa, Małgorzata Polinceusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kosior
Prowadzący grup: Elżbieta Kosior, Katarzyna Purc-Kurowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Olewiński
Prowadzący grup: Elżbieta Kurzępa-Piękoś, Bogusław Olewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Polinceusz
Prowadzący grup: Elżbieta Kurzępa-Piękoś, Małgorzata Polinceusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kurzępa-Piękoś, Małgorzata Polinceusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)