Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>PPrzed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

kształcenie postaw różnych zachowań na rynku

Treści kształcenia

- 1. Istota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczośći. Przedsiębiorstwo jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo jako system. Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa.

2. Modele aktywne i reaktywne zachowań przedsiębiorstw na rynku. Zasady przedsiębiorczego "karaoke".

3. Sprzedaż jako przejaw przedsiębiorczości.

4. Reklama kontrowersyjna jako wyraz aktywności przedsiębiorczej.

5. Modele przedsiębiorstwa: ekonomiczny, finansowy, produkcyjny, organizacyjny, cybernetyczny, socjopsycholgiczny, prawny, etyczny, ekologiczny.

6. Proces umacniania przedsiębiorstwa na rynku- diagnoza, prognoza, wybór, plan rozwoju, gromadzenie funduszy.

7. Wskaźniki wyznaczania poszczególnych celów działań przedsiębiorczych. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.

8. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa. Koncepcje tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu.

9. Charakterystyka przedsiębiorców. Charakterystyka człowieka przedsiębiorczego.Cechy podmiotu pozytywnie i negatywnie wpływające na działania przedsiębiorcze.

Proces planowania biznesowego- koncentracja na pomyśle, cele i strategie, decyzje operacyjne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cieślik J. - Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes - Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa . - 2006

J. Targalskiego i A.Francik, red. - Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą: teoria i praktyka - Wyd.2, Wyd.C.H.Beck, Warszawa . - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K.Kuciński, red. - Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce - Wyd. Difin, Warszawa . - 2010

Moczydłowska J., Pacewicz I. - Przedsiębiorczość - Wyd.Oświatowe FOSZE, Rzeszów . - 2007

Gerber M.E. - Mit przedsiębiorczości. Dlaczego wiekszość małych firm upada i jak temu zaradzić - Wyd. MT Biznes, Warszawa . - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Piecuch T. - Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne - Wyd.C.H.Beck, Warszawa . - 2010

Literatura uzupełniająca

Kim W.Ch., Mauborgne R. - Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała s - Wyd. MT Biznes, Warszawa . - 2005

Israel K. - Konkurencja i przedsiębiorczość - Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa . - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna modele zachowań przedsiębiorstw na rynku i strategie dostosowania się do otoczeniawykład interaktywny, wykład problemowy/konwersacja, dyskusja, burza mózgówzaliczenie cz. pisemna
zna podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczejwykład interaktywny, wykład problemowy/konwersacja, dyskusja, burza mózgówzaliczenie cz. pisemna
zna zasady przygotowania strategii przedsięwzięcia gospodarczegowykład interaktywny, wykład problemowy/konwersacja, dyskusja, burza mózgówzaliczenie cz. pisemna
posiada umiejętność planowania działalności gospodarczejwykład interaktywny, wykład problemowy/konwersacja, dyskusja, burza mózgówzaliczenie cz. pisemna
jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji o rynku oraz jego analizywykład interaktywny, wykład problemowy/konwersacja, dyskusja, burza mózgówzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna modele zachowań przedsiębiorstw na rynku i strategie dostosowania się do otoczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać znajomość modeli w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna i potrafi wykorzystać modele zachowań przedsiębiorstw wychodzące poza treści przekazane na zajęciach
zna podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zalety i wady prowadzenia określonej działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dostosować wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej do własnej osobowości
zna zasady przygotowania strategii przedsięwzięcia gospodarczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przygotować ogólną strategię działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przygotować szczegółową strategięt działalności gospodarczej
posiada umiejętność planowania działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady przygotowania projektu działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi trafnie dostosować projekt działalności gospodarczej do warunków otoczenia
jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji o rynku oraz jego analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność analizowania zdobytych informacji rynkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania analiz rynkowych w inicjatywach gospodarczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Woźniak
Prowadzący grup: Marian Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Woźniak
Prowadzący grup: Marian Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Woźniak
Prowadzący grup: Marian Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)