Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>RF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa II
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kontynuacja modułu Rachunkowość finansowa 1. Moduł obejmuje swym zakresem zasady i standardy rachunkowości, dokumentowanie i ewidencję transakcji gospodarczych,wycenę bilansową i prezentację informacji w sprawozdaniu finansowym, w tym skonsolidowanym.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu.

- Pomiar i ewidencja kosztów dla celów bilansowych.

- Przychody jednostek gospodarczych.

- Pomiar i prezentacja wyniku finansowego,wersje rachunku zysków i strat.

- Księgi rachunkowe jako źródło informacji do sprawozdania finansowego.

- Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa.

- Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa.

- Zaliczenie pisemne ćwiczeń.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gmytrasiewicz M., Karmańska A. - Rachunkowość finansowa - Wyd. Difin, Warszawa. - 2009

Walińska E - Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2011 - Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa. - 2011

- Ustawa o rachunkowości - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Fedak Z. i in. - Rachunkowość. Zamknięcie roku 2012 - Wyd. Rachunkowość, Warszawa. - 2012

Gierusz J. - Plan kont z komentarzem. Handel,produkcja ,usługi - Wyd. ODDK, Gdańsk. - 2011

Winiarska K. (red.) - Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy - Wyd. C.H. Beck, Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Gabrusewicz W. - Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów - Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. - 2011

Winiarska K. - Rachunkowość zaawansowana - Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. - 2009

Olchowicz I., Tłaczała A. - Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR - Wyd. Difin, Warszawa. - 2008

Literatura uzupełniająca

Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. - Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych - Wyd. Difin, Warszawa. - 2007

- Ustawa o rachunkowości - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna bilansowe zasady rachunku kosztów i rachunku przychodów oraz zasady ustalania wyniku finansowegowykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z zasadami prawa bilansowegowykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanymwykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowewykład / wykład informacyjny; ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna bilansowe zasady rachunku kosztów i rachunku przychodów oraz zasady ustalania wyniku finansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi grupować i rozliczać koszty oraz przychody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ustalić wynik finansowy w wersjach porównawczej i kalkulacyjnej.
Potrafi prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z zasadami prawa bilansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać powiązania pomiędzy saldami (obrotami kont) a pozycjami sprawozdania finansowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi stworzyć system ksiąg rachunkowych dla wybranego przedsiębiorstwa.
Zna obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zbudować jednostkowe sprawozdanie finansowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zbudować skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Samodzielnie sporządza sprawozdanie finansoweCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Szydełko
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Alfred Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)