Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-ZL>Rach
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, nst. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podstawowe informacje w zakresie zasad rachunkowości

Treści kształcenia

- System rachunkowości – jego funkcje. Zasady rachunkowości.

- Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału. Klasyfikacja aktywów i pasywów.

- Operacje ekwiwalentne i wynikowe. Wynik finansowy – rozliczenie.

- Charakterystyka sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym.

- Elementy rachunkowości zarządczej. Elementy rachunku kosztów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nowak Edward - Rachunkowość - kurs podstawowy - PWE, Warszawa. - 2011.

Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania - ODDK, Gdańsk . - 2010.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Halina Chłodnicka, Agnieszka Lew, Grzegorz Lew, Wioletta Turowska - Zbiór zadań z rachunkowości - Marina, Wrocław. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe element sprawozdania finansowegowykład/, wykład problemowyegzamin cz. pisemna
Zna podstawowe zasady rachunkowościwykład/, wykład problemowyegzamin cz. pisemna
Zna zasady działania kont księgowychwykład/, wykład problemowyegzamin cz. pisemna
Potrafi dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach księgowychćwiczenia/ ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Umie zastosować podstawowe zasady rachunkowościćwiczenia/, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu księgowegoćwiczenia/ ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe element sprawozdania finansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poznał samodzielnie pojęcia wykraczające poza zakres zajęćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zawartość merytoryczną poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
Zna podstawowe zasady rachunkowościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna przykłady ich interpretacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi bezbłędnie te pojęcia zastosować w ewidencji rachunkowej
Zna zasady działania kont księgowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi je wykorzystać w przykładach popełniając niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach księgowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Umie zastosować podstawowe zasady rachunkowościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu księgowegoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Nowak
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Edward Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)