Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki zarządzania jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2C-DI>MiTZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki zarządzania jakością
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Omówienie narzędzi zarządzania jakością, metod projektowania oraz kontroli jakości, rozwiązywanie wybranych problemów za pomocą odpowiednich technik zarządzania jakością.

Treści kształcenia

- Zarządzanie jakością informacje wstępne.

- Instrumentarium zarządzania jakością - informacje wstępne.

- Zasady sterowania i zarządzania jakością.

- Metody i techniki zarządzania jakością.

- Metody projektowania jakości.

- Metody kontroli jakości.

- Narzędzia zarządzania jakością.

- Nowe narzędzia zarządzania jakością.

- Omówienie pozostałych technik wspomagających zarządzanie jakością.

- Metody oceny jakości i zgodności wyrobów.

- Podsumowanie.

- Podział instrumentarium zarządzania jakością - informacje wstępne.

- Rozwiązywanie wybranych problemów za pomocą diagramu ISHIKAWY.

- Praktyczne zastosowanie metody QFD.

- Rozwiązywanie wybranych problemów za pomocą metody FMEA.

- Opracowanie i zastosowanie kwestionariusza Kano.

- Praktyczne zastosowanie metody SERVQUAL.

- Omówienie pozostałych metod i technik zarządzania jakością.

- Podsumowanie.

- Omówienie i zastosowanie metody Pareto.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hamrol A. - Zarządzanie jakością z przykładami - Wyd. PWN. - 2008

Miller P. - Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, - Difin. - 2011

Literatura uzupełniająca

Sęp J., Perłowski R., Pacana A. - Techniki wspomagania zarządzania jakością - Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi korzystać z metod i technik zarządzania jakością.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu
Potrafi dobrać odpowiednie techniki zarządzania jakością do konkretnych problemów.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu
Zna i rozumie specyfikę instrumentarium zarządzania jakością.wykład test pisemny
Potrafi dokonać analizy uzyskanych wyników.ćwiczenia problemowesprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi korzystać z metod i technik zarządzania jakością.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi swobodnie stosować omawiane techniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi łączyć ze sobą konkretne techniki w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Potrafi dobrać odpowiednie techniki zarządzania jakością do konkretnych problemów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami zarządzania jakością.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również proponuje inne niż omawiane na zajęciach techniki.
Zna i rozumie specyfikę instrumentarium zarządzania jakością.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również swobodnie porusza się w omawianym aspekcie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również poszerza wiedzę w oparciu o samodzielne studiowanie literatury.
Potrafi dokonać analizy uzyskanych wyników.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wyciąga prawidłowe wnioski. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również na bazie analizy potrafi zaproponować działania korygujące.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko, Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)