Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2C-ZI>GO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Zrównoważony rozwój jako podstawa kreowania modeli

gospodarki odpadami.

- Typologia odpadów.

- Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami.

- Modelowe systemy gospodarki odpadami.

- Monitoring i systemy informacji w zakresie gospodarki odpadami.

- Instrumenty polityki prewentywnej wobec gospodarki odpadami.

- Światowe trendy w badaniach na rzecz gospodarki odpadami.

- Zasady opracowania planu gospodarki odpadami.

- Projektowanie instalacji gospodarki odpadami.

- Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami.

- Zajęcia organizacyjne. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bendkowski J. - Logistyka odpadów T.1 Procesy logistyczne w gospodarce odpadami - Wydaw.Politech.Sl., Gliwice.. - 2002

Bendkowski J. - Logistyka odpadów T.2 Obiekty gospodarki odpadami - Wydaw.Politech.Sl., Gliwice .. - 2004

Rosik-Dulewska Cz. - Podstawy gospodarki odpadami - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa .. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Merkisz-Guranowska A. - Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce - Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom.. - 2005

Starczewski C. - Zarządzanie gospodarką odpadami: technicznoorganizacyjno- prawne aspekty gospodarki odpadami - Wydaw. PZITS, Poznań.. - 2008

Tałałaj I. A. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: wybrane zagadnienia - Wydaw.Politech.Białost., Białystok.. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zależności pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a modelami gospodarki odpadamiwykładtest pisemny
Zna regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadamiwykładtest pisemny
Zna modelowe systemy gospodarki odpadamiwykładtest pisemny
Zna wymagania prawne sprawozdawczości z zakresugospodarki odpadamićwiczenia problemowetest pisemny, zaliczenie cz. praktyczna
Zna zasady opracowania planu gospodarki odpadamićwiczenia problemowetest pisemny, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zależności pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a modelami gospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zależności w zakresie relacji zrównoważonego rozwoju z innymi modelami gospodarczyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi prognozować przyszłe kierunki zmian w zakresie relacji zrównoważonego rozwoju a modelami gospodarki odpadami
Zna regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wymienić wybrane elementy omówionych regulacji prawnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wymienić konieczne kierunki przyszłych zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami
Zna modelowe systemy gospodarki odpadamiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Zna wymagania prawne sprawozdawczości z zakresugospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi odszukać dokumenty konieczne do przygotowania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przygotować sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami
Zna zasady opracowania planu gospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić prawidłowość i kompletność przygotowania planu gospodarki odpadaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać rekomendacje doskonalenia planu gospodarki odpadami na bazie wcześniejszej oceny jego prawidłowości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud, Bożydar Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud, Bożydar Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lipińska
Prowadzący grup: Krzysztof Kud, Ewa Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kud
Prowadzący grup: Krzysztof Kud, Ewa Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kud, Ewa Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)