Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>Chemi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Omówienie programu zajęć oraz warunków uczestnictwa studentów. Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków.

- Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Klasyfikacja związków nieorganicznych.

- Roztwory i mieszaniny

- Statyka i kinetyka chemiczna. Dysocjacja elektrolityczna.

- Elektrochemia

- Wybrane elementy chemii organicznej. Ropa naftowa.

- Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów.

- Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Omówienie tematów ćwiczeń. Szkło laboratoryjne.

- Reakcje chemiczne.

- Obliczanie stężeń.

- Paliwa. Woda. Korozja.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bielański A. - Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, 2 - PWN Warszawa . - 2004

Morrison R.T., Boyd R.N. - Chemia organiczna, t. 1, 2 - PWN Warszawa . - 2008

Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza - Chemia ogólna i nieorganiczna. Zadania i problemy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod redakcją J. Kalembkiewicza - Chemia ogólna i nieorganiczna. Laboratorium cz. I - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2010

Mastalerz P. - Chemia organiczna - Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław. - 2000

Minczewski J., Marczenko Z. - Chemia analityczna, t. 1, 2 - PWN, Warszawa . - 2005

Literatura uzupełniająca

Kopacz M. - Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z analizy ilościowej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie budowę materii, klasy i właściwości związków, oznaczenia analityczne. Rozumie przemiany chemiczne, ich efekty i  znaczenie dla procesów przemysłowych i logistycznych. wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna klasyfikacje i właściwości substancji chemicznych oraz wybrane metody badań składu i właściwości związków laboratorium, zaliczenie cz. praktyczna
Zna oddziaływanie substancji chemicznych na materiałylaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Student posługuje się sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym w chemii oraz opracowuje wyniki badań eksperymentalnych.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi działać w grupie oraz dba o bezpieczeństwo własne i innych osób podczas pracy.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie budowę materii, klasy i właściwości związków, oznaczenia analityczne. Rozumie przemiany chemiczne, ich efekty i  znaczenie dla procesów przemysłowych i logistycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie analizować i oceniać współzależności w procesach chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonać obliczenia i oszacowań efekt końcowy
Zna klasyfikacje i właściwości substancji chemicznych oraz wybrane metody badań składu i właściwości związków nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy teoretyczne klasyfikacji substancji, potrafi wyciągać poprawne wnioski z badańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie dokonuje wyboru metody badań i ocenia wyniki
Zna oddziaływanie substancji chemicznych na materiałynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Student posługuje się sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym w chemii oraz opracowuje wyniki badań eksperymentalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi działać w grupie oraz dba o bezpieczeństwo własne i innych osób podczas pracy.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kowalczyk
Prowadzący grup: Karolina Kowalczyk, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Piotr Antos, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)