Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>ET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Określanie istoty, organizacji, formy i technologie transportu; określanie założeń polityki transportowej; wykorzystywanie założeń polityki transportowej w działalności podmiotów gospodarczych; stosowanie mierników pracy transportu; określanie funkcji transportu w gospodarce przedsiębiorstwa; wykonywanie analizy decyzyjnej związanej z wyborem gałęzi transportu i doborem przewoźnika; analiza zasadności utrzymywania i wykorzystywania transportu własnego przedsiębiorstwa

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do ekonomiki transportu

- Procesy transportowe i jego elementy

- Ekonomika transportu - podstawowe pojęcia

- Czynniki produkcji w transporcie

- Charakterystyka wybranych gałęzi transportu

- Transport w gospodarce narodowej

- Popyt i podaż na usługi transportowe

- Przedsiębiorstwo transportowe

- Cena usług transportowych

- Podsumowanie

- Wprowadzenie do ekonomiki transportu

- Transport - opracowania statystyczne

- Technologie przewozu ładunków

- Wyznaczenie drogi optymalnej w sieciach transportowych

- Planowanie dostaw z kryterium minimalizacji kosztów

- Planowanie dostaw z kryterium minimalizacji czasu

- Mierniki i wskaźniki oceny pracy w transporcie

- Dokumenty w transporcie

- Systemy informatyczne w transporcie

- Warunki techniczne środków i urządzeń transportowych

- Rola i znaczenie transportu intermodalnego

- Spedycja - podstawowe pojęcia

- Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej

- Podsumowanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Koźlak A. - Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. - 2009

Mendyk E. - Ekonomika transportu - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Koźlak A. - Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. - 2009

Mendyk E. - Ekonomika transportu - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Cisowski T., i in. - Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Kacperczyk R. - Śrdoki transportu, cz. 1 - Difin, Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

Rydzykowski W. i in. - Transport - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2009

Kasperczyk R. - Transport i spedycja cz. 1 i 2 - Difin, Warszawa . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i potrafi scharakteryzować proces transportowy i jego elementywykładegzamin cz. pisemna
Rozumie rolę i znaczenie transportu w systemach logistycznychwykład, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, referat ustny, obserwacja wykonawstwa
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie wybranych ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnejćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, referat ustny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi posługiwać się wybranymi miernikami i wskaźnikami oceny pracy w transporciećwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, referat ustny, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i potrafi scharakteryzować proces transportowy i jego elementynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie procesów transportowych i jego elementównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie procesów transportowych i jego elementów
Rozumie rolę i znaczenie transportu w systemach logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie roli i znaczenia transportu w systemach logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie roli i znaczenia transportu w systemach logistycznych
Zna i rozumie praktyczne zastosowanie wybranych ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie wybranych ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie wybranych ustaw i konwencji w działalności transportowej i spedycyjnej
Potrafi posługiwać się wybranymi miernikami i wskaźnikami oceny pracy w transporcienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętą treścią kształcenia w zakresie mierników i wskaźników oceny pracy w transporcienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury w zakresie mierników i wskaźników oceny pracy w transporcie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Paweł Bełch, Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Paweł Bełch, Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Paweł Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Paweł Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Paweł Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bełch
Prowadzący grup: Paweł Bełch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)