Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania zapasami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>PZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania zapasami
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Należy do grupy modułów obowiązkowych czwartego semestru

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia związane z zapasami.

- System uzupełniania zapasu oparty na poziomie informacyjnym.

- System uzupełniania zapasu oparty na przeglądzie okresowym.

- Inne systemy uzupełniania zapasu.

- Koszty zapasów.

- Optymalizacja wielkości zapasu rotującego - model EOQ.

- Poziom obsługi klienta, zapas zabezpieczający.

- Analiza popytu niezależnego - profil popytu, analiza ABC/XYZ.

- Sprawdzian pisemny.

- Analiza struktury zapasu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Krzyżaniak S., Cyplik P. - Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy, wyd. 2 - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzyżaniak S. - Podstawy zarządzania zapasami w przykładach - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Andrzejczyk P., Zając J. - Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2011

Zielecki W. (red.) - Logistyka w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura uzupełniająca

Bartman D., Beckmann M.J. - Inventory control: models and methods - Springer-Verlag, Berlin. - 1992

Sarjusz-Wolski Z. - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2000

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2012

Krzyżaniak S., Niemczyk A., Majewski J., Andrzejczyk P. - Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2014

Szymonik A. (red.) - Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw - Difin, Warszawa. - 2013

Publikacje naukowe

J. Apryjas; K. Jankowicz; M. Liana - Optymalizacja tras metodami heurystycznymi - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2021

K. Chudy-Laskowska; M. Liana; T. Pisula; L. Vasa - Taxonomic Analysis of the Diversity in the Level of Wind Energy Development in European Union Countries - . - 2020

M. Liana; A. Szynal-Liana; I. Włoch - Some identities for generalized Fibonacci and Lucas numbers - . - 2020

M. Liana; A. Szynal-Liana; I. Włoch - On Pell hybrinomials - . - 2019

M. Liana; A. Szynal-Liana; I. Włoch - On some kind of numbers of the Fibonacci type and their applications for bicomplex numbers - . - 2019

M. Liana - Wydajność systemu gospodarki zasobami z wieloczęściowym niejednorodnym układem tranportowym - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2018

M. Liana; A. Szynal-Liana; I. Włoch - On F(p,n)-Fibonacci bicomplex numbers - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zapasamiwykład / wykład informacyjny, laboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi wyznaczyć parametry podstawowych modeli zarządzania zapasami.laboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi przynajmniej jedną metodą sterować procesem uzupełniania zapasu.laboratorium / realizacja zleconego zadaniasprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zapasamilaboratorium / realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zapasami
Potrafi analizować przebieg procesu zmiany poziomu zapasu
Potrafi planować przebieg procesu zmiany poziomu zapasu
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zapasami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Liana
Prowadzący grup: Mirosław Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)