Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>PiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do tematyki prognozowania i symulacji. Rola prognozowania i symulacji w procesie gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych.

- Konstrukcja arkusza danych w programach Excel i STATISTICA. Podstawowe metody statystycznej analizy danych. Prezentacja danych czasowych w formie graficznej. Ocena jakości prognozy.

- Prognozowanie za pomocą modeli trendów liniowych, kwadratowych z wykorzystaniem narzędzi graficznych programu STATISTICA oraz formuł arkusza danych. Wykorzystanie analizy regresji. Diagnostyka modeli regresji. Prognoza punktowa i przedziałowa. Modele regresji z efektem sezonowości (analiza wskaźnikowa). Modele nieliniowe.

- Prognozowanie szeregów czasowych w programie STATISTICA. Składowe szeregu czasowego, sezonowość addytywna i multiplikatywna. Metoda naiwna. Metoda średniej ruchomej prostej, ważonej. Wyrównanie wykładnicze z trendem i efektami sezonowości. Modele ARIMA. Wyznaczanie wskaźników sezonowości.

- Inne metody prognozowania (np. poprzez analogię, sądy eksperckie, etc.)

- Symulacje przebiegu zjawisk - przykład prognozy demograficznej z uwzględnieniem różnych scenariuszy.

- Prognozowanie zmiennej jakościowej - regresja logitowa i probitowa, drzewa klasyfikacyjne.

- Przykłady prognozowania i symulacji w logistyce i transporcie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cieślak M.(red.) - Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2002

Gajda J.B. - Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hydzik P., Sobolewski M., - Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma opanowane podstawowe pojęcia i dostrzega znaczenie prognozowania i symulacji w procesie gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Zna metody i etapy procesu prognozowaniawykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Potrafi przeprowadzić analizę zależności i wnioskowanie statystyczne w prognozowaniu oraz dokonuje predykcji liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych. wykład, laboratoriumsprawozdanie z projektu, prezentacja projektu, zaliczenie cz. praktyczna
Identyfikuje składowe szeregu czasowego. Potrafi prognozować na podstawie szeregów czasowych; sezonowych i niesezonowych oraz z trendem i bez. wykład, laboratoriumsprawozdanie z projektu, prezentacja projektu, zaliczenie cz. praktyczna
Prognozuje z wykorzystaniem metod jakościowych, prognozowania analogowego i metod heurystycznych.wykładzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. ustna
Prowadzi podstawowe badania symulacyjne, modelowe i probabilistyczne procesów logistycznychwykład, laboratoriumprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma opanowane podstawowe pojęcia i dostrzega znaczenie prognozowania i symulacji w procesie gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Zna metody i etapy procesu prognozowania
Potrafi przeprowadzić analizę zależności i wnioskowanie statystyczne w prognozowaniu oraz dokonuje predykcji liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych.
Identyfikuje składowe szeregu czasowego. Potrafi prognozować na podstawie szeregów czasowych; sezonowych i niesezonowych oraz z trendem i bez.
Prognozuje z wykorzystaniem metod jakościowych, prognozowania analogowego i metod heurystycznych.
Prowadzi podstawowe badania symulacyjne, modelowe i probabilistyczne procesów logistycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski, Agata Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Beata Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Agata Surówka, Beata Szetela, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Marek Sobolewski, Agata Surówka, Beata Szetela, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)