Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie produkcją i usługami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZI>ZPiU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - logistyka, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dostarczy wiedzy integralnie związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz usługowym, determinującej skuteczność tego zarządzania ocenianą parametrami rynku. Przyczyni się również do zdobycia umiejętności zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania.

Treści kształcenia

- Pojęcie i istota zarządzania produkcją i usługami.

- Miejsce zarządzania produkcją w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ujęcie tradycyjne i procesowe, zasady zarządzania produkcją.

- Pojęcie przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego - lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposażenia obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych.

- Produkt (wyrób lub usługa): projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.

- Pojęcie, klasyfikacja oraz czasowy i przestrzenny przebieg procesów produkcyjnych.

- Pojęcie cyklu technologicznego i produkcyjnego.

- Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług.

- Produktywność systemu produkcyjnego.

- Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie.

- Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami.

- Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania produkcją i usługami.

- System produkcyjny oraz jego otoczenie.

- Typy, formy i odmiany organizacji produkcji.

- Organizacja procesu produkcyjnego.

- Przygotowanie produkcji.

- Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pająk E. - Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja - Wyd. PWN, Warszawa. - 2013

Pasternak K. - Zarys zarządzania produkcją - Wyd. PWE, Warszawa. - 2005

Rogowski A. - Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie - Wyd. CeDeWu, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Liwowski B., Kozłowski R. - Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją - Wolter Kluwer Polska, Warszawa . - 2011

Waters D. - Zarządzanie operacyjne: towary i usługi - Wyd. PWN, Warszawa. - 2007

Zawadzka L. - Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych - Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemów i procesów produkcyjnych i usługowychwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna podstawy wyboru i projektowania procesu produkcyjnego i usługwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi zarządzać zdolnościami produkcyjnymi i zna zasady harmonogramowania wykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi planować i sterować produkcją i realizacją usługwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemów i procesów produkcyjnych i usługowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływania w systemie produkcyjnym i usługowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna charakterystyki, specyficzne cechy i klasyfikację typowych procesów wykorzystywanych ze względu na przebieg w czasie, rodzaj technologii, rodzaj i kolejność operacji, zastosowane środki pracy i cechy organizacyjne.
Zna podstawy wyboru i projektowania procesu produkcyjnego i usługnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna cechy charakterystyczne produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, przepływ produkcji w różnych jej typach, formach i odmianach organizacyjnych, produkcja potokowa i niepotokowa, ssący i tłoczący system przepływu czynników produkcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna dylematy organizacji produkcji dla różnych jej typów i form oraz struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne
Potrafi zarządzać zdolnościami produkcyjnymi i zna zasady harmonogramowania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować podstawowe procesy wytwórcze - obróbki elementów i montażu, strukturę procesu technologicznego w różnych typach, formach i odmianach produkcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metody harmonogramowania i umie je zastosować w praktyce do znalezienia najlepszej kombinacji zleceń produkcyjnych i zasobów
Potrafi planować i sterować produkcją i realizacją usługnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna rodzaje planów sporządzanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym oraz model i charakterystyki skutecznego sterowania produkcją i realizacją usługnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna ogólną procedurę opracowania planu i sposoby sterowania zasobami materiałowymi i produkcyjnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Renata Piętowska-Laska, Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Renata Piętowska-Laska, Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Woźniak
Prowadzący grup: Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Woźniak
Prowadzący grup: Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)