Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>PC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje charakterystykę podstawowych instytucji prawa cywilnego w ujęciu formalnoprawnym i praktycznym.

Treści kształcenia

- Pojęcie prawa cywilnego - jego miejsce w systemie prawa. Źródła prawa cywilnego. Zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny. Prawo podmiotowe. Zasady prawa cywilnego i klauzule generalne.

- Pojęcie i charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie. Uznanie za zmarłego.

- Czynności prawne. Przesłanki ważności czynności prawnych. Wady oświadczenia woli. Forma czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń.

- Pojęcie prawa rzeczowego. Charakterystyka praw rzeczowych. Prawo własności - pojęcie, jego nabycie i utrata. Współwłasność.

- Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe. Posiadanie i dzierżenie.

- Prawo zobowiązań - pojęcie zobowiązania i odpowiedzialności cywilnej. Siła wyższa. Pojęcie szkody i spoby jej naprawienia. Pojęcie umowy, rodzaje umów, zawarcie umowy, umowa przedwstępna, dodatkowe zastrzeżenia umowne.

- Czyny niedozwolone. Wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań oraz zgaśnięcie zobowiązań.

- Pojęcie prawa spadkowego. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Zachowek.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K. - Prawo cywilne.zarys części ogólnej - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. - 2010

Ignatowicz J., Stefaniuk K - Prawo rzeczowe - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. - 2009

Czachórski W. - Zobowiązania. Zarys wykładu - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. - 2011

Skowrońska-Bocian E. - Prawo spadkowe - Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M. (red.) - Prawo cywilne. Zarys wykładu - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Szczurek Z. - Prawo cywilne dla studentów administracji - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa . - 2012

Literatura uzupełniająca

Katner W. (red.) - Prawo cywilne i handlowe w zarysie - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa . - 2009

Rajchel K., Pomykała M. (red.) - Prawo gospodarcze. Czynności handlowe - Wydawnictwo Max Druk, Rzeszów. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego.wykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna
Zna i potrafi dokonać analizy podstawowych przepisów z zakresu prawa cywilnego.wykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokonać interpretacji podstawowych przepisów z zakresu prawa cywilnego.wykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna
Potrafi zastosować przepisy z zakresu prawa cywilnego do określonych stanów faktycznych.wykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zdefiniować najważniejsze instytucje prawa cywilnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawić najważniejsze instytucje prawa cywilnego w ujęciu prawnoporównawczym
Zna i potrafi dokonać analizy podstawowych przepisów z zakresu prawa cywilnego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi omówić i dokonać analizy najważniejszych instytucji prawa cywilnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać analizy prawnoporównawczej najważniejszych instytucji prawa cywilnego
Potrafi dokonać interpretacji podstawowych przepisów z zakresu prawa cywilnego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać interpretacji przepisów traktujących o najważniejszych instytucjach prawa cywilnego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonywać interpretacji przepisów o znacznym stopniu trudności
Potrafi zastosować przepisy z zakresu prawa cywilnego do określonych stanów faktycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązywać proste kazusynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązywać kazusy o znacznym stopniu trudności i wieloelementowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda, Elżbieta Kurzępa-Piękoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Oktawia Jurgilewicz, Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Oktawia Jurgilewicz, Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kamuda, Patryk Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)