Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>SIwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w logistyce
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Umiejętność: analizy dziedziny studiów pod kątem zastosowania obliczeniowych systemów informatycznych, utworzenia modeli komputerowych, przygotowania komponentów obliczeniowego systemu informatycznego wraz z dokumentacją projektową i użytkową, korzystania z pakietów obliczeniowych dla modelowania, projektowania i oprogramowania systemów logistycznych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do obliczeniowych systemów informatycznych, praca w trybie interaktywnym. Korzystanie z systemu pomocy. Wektory i macierze w przestrzeni roboczej, generowanie wektorów. Obliczanie wartości. Przykłady operacji macierzowych. Funkcje arytmetyczne, trygonometryczne i specjalne. Podstawy grafiki 2D, przykłady. wyrażeń matematycznych.

- Tworzenie i obsługa skryptów. Tworzenie i obsługa funkcji. Publikowanie raportów. Zapisywanie i wczytywanie danych. Programowanie obliczeniowych systemów informatycznych. Tworzenie komentarzy. Instrukcje iteracyjne. Sterowanie przepływem. Interaktywne wprowadzanie danych.

- Elementy algebry liniowej. Rozwiązywanie liniowego układu równań. Obliczanie wartości i wektorów własnych. Aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów. Aproksymacja liniowa. Aproksymacja kwadratowa. Aproksymacja sześcienna. Aproksymacja wielomianowa. Aproksymacja za pomocą krzywych wykładniczych.

- Jednowymiarowa interpolacja danych. Interpolacja funkcją dwóch zmiennych.Podstawy wykresów 3D, przykłady. Test pisemny

- Zajęcia organizacyjne: Szkolenie BHP. Omówienie programu laboratorium. Demonstracja przykładowego systemu obliczeniowego. Zasady opracowywania sprawozdań. Wprowadzenie do środowiska obliczeniowych systemów informatycznych, praca w trybie interaktywnym. Korzystanie z systemu pomocy.

- Wektory i macierze w przestrzeni roboczej, generowanie wektorów. Obliczanie wartości wyrażeń matematycznych. Przykłady operacji macierzowych. Funkcje arytmetyczne, trygonometryczne i specjalne. Podstawy wykresów 2D, przykłady.

- Tworzenie i obsługa skryptów. Tworzenie i obsługa funkcji. Publikowanie raportów. Zapisywanie i wczytywanie danych. Programowanie obliczeniowych systemów informatycznych. Tworzenie komentarzy. Instrukcje iteracyjne. Sterowanie przepływem. Interaktywne wprowadzanie danych.

- Aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów. Interpolacja. Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pratap Rudra - Matlab 7 dla naukowców i inżynierów - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2010

Mrozek B., Mrozek Z. - MATLAB i Simulink: poradnik użytkownika - Helion, Gliwice. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ostanin, A. - Metody optymalizacji z Matlab: ćwiczenia laboratoryjne - Wydawnictwo Nakom, Poznań. - 2009

Czajka M. - Ćwiczenia Matlab - Helion, Gliwice. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia dotyczące obliczeniowych systemów informatycznychwykład, laboratoriumtest pisemny
Zna metodykę programowania obliczeniowych systemów informatycznychwykład, laboratoriumtest pisemny, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Zna narzędzia prezentacji wykresów i umie je wykorzystać dla modelowania przebiegu funkcji lub danych w stopniu podstawowymwykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Potrafi generować raporty z obliczeniowych systemów informatycznychwykład, laboratoriumtest pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia dotyczące obliczeniowych systemów informatycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również podaje przykłady realizacji i zastosowań obliczeniowych systemów informatycznych w logistyce.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować różnorodne metody obliczeniowe dla logistyki i przedstawić modele tych systemów w formie graficznej.
Zna metodykę programowania obliczeniowych systemów informatycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie napisać skrypty w języku programowania. Potrafi utworzyć różnorodne diagramy przepływu danych i hierarchii funkcji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie przygotować i przetestować skrypty w językach programowania obliczeniowych systemów informatycznych i zastosować je praktycznie w zagadnieniach logistycznych.
Zna narzędzia prezentacji wykresów i umie je wykorzystać dla modelowania przebiegu funkcji lub danych w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna narzędzia prezentacji wykresów 3D i umie je wykorzystać dla modelowania przebiegu funkcji lub zestawu danych w stopniu zaawansowanym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna biblioteki aplikacji i systemów informatycznych. Potrafi wyszukać w bibliotece narzędzi moduł najlepszy do rozwiązania problemu z dziedziny oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną rozwiązania.
Potrafi generować raporty z obliczeniowych systemów informatycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w twórczy sposób tworzyć złożone raporty.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi tworzyć złożone struktury danych i integrować je z systemami obliczeniowymi dla zagadnień logistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Borkowska, Janusz Świerzowicz
Prowadzący grup: Dorota Borkowska, Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Świerzowicz
Prowadzący grup: Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Świerzowicz
Prowadzący grup: Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Świerzowicz
Prowadzący grup: Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Świerzowicz
Prowadzący grup: Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Świerzowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)