Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewidencje podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/01-DL>EP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewidencje podatkowe
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje swym zakresem zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do modułu.

- Podatek VAT - dokumentacja, rejestry, deklaracje.

- Ewidencje i zasady rozliczeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych w podatku PIT.

- Formy płatności PIT przez prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne.

- Księga podatkowa przychodów i rozchodów - zakres podmiotowy, układ, dokumentacja zapisów, zasady dokonywania zapisów, ustalanie dochodu/straty podatkowej. Rola inwentaryzacji w weryfikacji kosztów.

- Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu księgi podatkowej przychodów i rozchodów - ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, imienne karty wynagrodzeń, ewidencja przebiegu pojazdu, inne. Kolokwium na ćwiczeniach.

- Zaliczki miesięczne i zeznania roczne w podatku PIT.

- Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe.

- Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - przekształcanie wyniku finansowego w dochód/stratę podatkową.

- Rozliczanie straty podatkowej.

- Odpowiedzialność podatników za nierzetelność i wadliwość ewidencji podatkowych.

- Kolokwium.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Poszwa M. (red.) - Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie - Wyd. C.H.Beck, Warszawa. - 2007

- Ordynacja podatkowa - . -

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi podatkowej przychodów i rozchodów - . -

Martuniuk T. - Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość - ODDK, Gdańsk. - 2011

Styczyński R. - Leksykon Podatkowy Księgowego - Difin Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Poszwa M. (red.) - Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy - Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. - 2005

- Ustawa o podatku od towarów i usług - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - . -

Literatura uzupełniająca

- Ustawa o podatku od towarów i usług - . -

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - . -

- ustawa o podatku dochodowym od psób fizycznych - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna ogólne zasady ustalania podstaw opodatkowania różnymi podatkami.wykład / wykład informacyjnyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokumentować transakcje VAT, prowadzić rejestry VAT, rozliczać VAT należny z VAT-em naliczonym, sporządzać deklaracje VAT.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Potrafi prowadzić ewidencje podatkowe i dokonywać rozliczeń umów o pracę i umów cywilnoprawnych w zakresie podatku PIT.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Posiada umiejętność rozliczania zryczałtowanych form płatności podatku PIT z pozarolniczej działalności gospodarczej.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Potrafi ustalać dochód/stratę podatkową w jednostkach prowadzących księgę podatkową przychodów i rozchodów, a także prowadzić dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu tej księgi.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowe, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Zna różnorodne formy ewidencji podatkowych i potrafi je zastosować do przedsiębiorstw o określonej formie organizacyjno-prawnej.wykład / wykład informacyjny, wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna ogólne zasady ustalania podstaw opodatkowania różnymi podatkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze zna zasady ustalania podstaw opodatkowania wybranymi podatkami pośrednimi (VAT, akcyza).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dobrze zna zasady ustalania podstaw opodatkowania wybranymi podatkami bezpośrednimi (PIT, CIT).
Potrafi dokumentować transakcje VAT, prowadzić rejestry VAT, rozliczać VAT należny z VAT-em naliczonym, sporządzać deklaracje VAT.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna ograniczenia w ubieganiu się o bezpośredni zwrot podatku VAT.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozliczać VAT w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Potrafi prowadzić ewidencje podatkowe i dokonywać rozliczeń umów o pracę i umów cywilnoprawnych w zakresie podatku PIT.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady sporządzania zeznań rocznych w podatku PIT.
Posiada umiejętność rozliczania zryczałtowanych form płatności podatku PIT z pozarolniczej działalności gospodarczej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady kwalifikowania podatników do zryczałtowanych form opodatkowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wybrać optymalną formę opodatkowania w podatku PIT.
Potrafi ustalać dochód/stratę podatkową w jednostkach prowadzących księgę podatkową przychodów i rozchodów, a także prowadzić dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu tej księgi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać wyniki inwentaryzacji do ustalania kosztów uzyskania przychodów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonywać korekt zapisów w księdze podatkowej przychodów i rozchodów na podstawie danych z dodatkowych ewidencji.
Zna różnorodne formy ewidencji podatkowych i potrafi je zastosować do przedsiębiorstw o określonej formie organizacyjno-prawnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna relacje pomiędzy formami opodatkowania i ewidencjami podatkowymi, a formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi oszacować koszty samodzielnego prowadzenia ksiąg podatkowych i koszty związane z ich outsourcingiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Domino
Prowadzący grup: Bożena Domino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Domino
Prowadzący grup: Bożena Domino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Domino
Prowadzący grup: Bożena Domino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Domino
Prowadzący grup: Bożena Domino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Domino
Prowadzący grup: Bożena Domino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)