Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/01-DL>UG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Analiza i ocena ryzyka zabezpieczanego przez ubezpieczenia gospodarcze z punktu widzenia ubezpieczyciela oraz ubezpieczającego

Treści kształcenia

- Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia.

- Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych

- Charakterystyka i funkcjonowanie ubezpieczeń: na życie, zdrowotnych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, rolnych, finansowych

- Analiza porównawcza i ocena oferty rynkowej w zakresie ubezpieczeń na życie, zdrowotnych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, rolnych, finansowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia - podręcznik akademicki - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2010

E. Kowalewski, T. Sangowski - Prawo ubezpieczeń gospodarczych - Wyd. Lexis Nexis, Warszawa. - 2004

J. Monkiewicz (red.) - Podstawy ubezpieczeń, t.2 - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2001

S. Rogowski - Ubezpieczenia komunikacyjne - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2008

B. Gnela - Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne - Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa . - 2011

B. Hadyniak, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, T.1, Podstawy - Wyd. Poltext, Warszawa . - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

T. Sangowski (red.) - Ubezpieczenia gospodarcze - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2001

S. Rogowski - Ubezpieczenia komunikacyjne - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2008

J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia - podręcznik akademicki - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

C.A.Willams, M.L.Smith, P.C.Young - Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia - Wyd. PWN, Warszawa. - 2002

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia w Unii europejskiej - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2003

L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, T.2, Zastosowania - Wyd. Poltext, Warszawa. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
identyfikuje ubezpieczenie jako jedną z metod zarządzania ryzykiemwykład/wykład informacyjny, wykład problemowyćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusja, studium przypadkuzaliczenie cz. ustna, egzamin cz. ustna
zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie ubezpieczeń gospodarczychwykład/ wykład informacyjnyegzamin cz. ustna
ma wiedzę na temat wybranych produktów ubezpieczeń gospodarczych wykład, wykład informacyjny, wykład problemowyćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusjaegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. praktyczna
potrafi przeprowadzić analizę warunków w oparciu o które funkcjonują ubezpieczenia gospodarczećwiczenia/ ćwiczenia problemowe, dyskusja, studium przypadkuzaliczenie cz. ustna
rozumie zasady przeprowadzania likwidacji szkód w obrębie wybranych produktów ubezpieczeniowychwykład/ wykład informacyjnyćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, studium przypadkuegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna
samodzielnie potrafi dokonać wyboru i ocenić produkty ubezpieczeniowe oferowane na rynkuwykład/ wykład informacyjnyćwiczenia/ ćwiczenia problemoweegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
identyfikuje ubezpieczenie jako jedną z metod zarządzania ryzykiemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać przykłady zastosowań konkretnych ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować konkretne przypadki i  wyciągnąć właściwe wnioski z przeprowadzonych analiz zastosowań ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej
zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie ubezpieczeń gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady regulujące prawną sferę rynku ubezpieczeń gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy posiadanej wiedzy
ma wiedzę na temat wybranych produktów ubezpieczeń gospodarczych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie dokonać analizy i porównania poszczególnych produktów ubezpieczeń gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wyciągnąć wnioski z właściwie przeprowadzonych analiz
potrafi przeprowadzić analizę warunków w oparciu o które funkcjonują ubezpieczenia gospodarczenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie wykazać istotne różnice pomiędzy niminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać jednoczesnej interpretacji uzyskanych wyników
rozumie zasady przeprowadzania likwidacji szkód w obrębie wybranych produktów ubezpieczeniowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zidentyfikować poszczególne etapy procesu likwidacji szkodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić przebieg procesu likwidacji szkody
samodzielnie potrafi dokonać wyboru i ocenić produkty ubezpieczeniowe oferowane na rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić stopień przydatności wybranego produktu dla konkretnego klientanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować modyfikacje standardowych rozwiązań ubezpieczycieli

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)