Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/03A-ZL>POK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konsumenta
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje źródła, istotę oraz zakres prawa konsumenckiego

Treści kształcenia

- Źródła prawa ochrony konsumentów. Zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Pisma procesowe z zakresu ochrony konsumentów. Organy ochrony konsumentów i postępowanie przed nimi. Środki ochrony prawnej z zakresu prawa ochrony konsumentów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

P. Sarnecki - Prawo konsumenckie - C. H. Beck. - 2010

E. Łętowska - Prawo konsumenckie - C. H. Beck. - 2006

T. Skoczny - Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - C. H. Beck. - 2010

Literatura uzupełniająca

N. Skory - Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta - Kantor Wydawniczy Zakamycze. - 2005

R. Stefanicki - Ochrona konsumenta w świetle ustaway o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - Wolters Kluwer. - 2006

E. Kieżel - Ochrona konsumenta w Polsce w aspekcie integracji - Wolters Kluwer . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe instytucje prawa ochrony konsumentówwykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. ustna
Zna cel i zakres prawa ochrony konsumentówwykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. ustna
Potrafi wskazać praktyczne znaczenie ochrony konsumentówwykład, ćwiczenia problemowe, studium przypadkuzaliczenie cz. ustna
Ma świadomość zmienności i rozwoju prawa ochrony konsumentów, ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania sięwykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe instytucje prawa ochrony konsumentównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błedów.
Zna cel i zakres prawa ochrony konsumentównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błedów.
Potrafi wskazać praktyczne znaczenie ochrony konsumentównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błedów.
Ma świadomość zmienności i rozwoju prawa ochrony konsumentów, ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania sięCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kiełtyka
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kiełtyka
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kiełtyka
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kiełtyka
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kiełtyka
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)