Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reklama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/03A-ZL>Rek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reklama
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kształtowanie wiedzy na temat wpływu współczesnej reklamy na zmiany postaw nabywców

Treści kształcenia

- Zintegrowana komunikacja rynkowa. Reklama w systemie narzędzi promocji.

Historia reklamy. Reklama w Polsce.

- Cele reklamy. Rodzaje i nośniki reklamy. Przekaz reklamowy. Budowa przekazu reklamowego.

- Rola mediów w działaniach reklamowych. Psychologia oddziaływania reklamy. Perswazja w reklamie.

- Etyka w reklamie. Regulowania prawne reklamy w Polsce. Nowe formy i środki reklamy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Doliński D. - Psychologiczne mechanizmy reklamy - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. - 2008

Grzegorczyk A. - Reklama - PWE, Warszawa. - 2010

Wierzchoń M., Orzechowski J. (red.) - Nowe trendy w reklamie: między nauką a praktyką - Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie "Academica", Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kall J. - Reklama - PWE, Warszawa . - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Gębarowski M. - Nowoczesne formy promocji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2007

Literatura uzupełniająca

Kleczek R., Hajdas M., Sobocinska M. - Kreacja w reklamie - Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie teorię współczesnej reklamy i innych narzędzi promocjiwykład / wykład informacyjny, ćwiczenia / ćwiczenia problemoweegzamin cz. ustna
Umie tworzyć przekaz reklamowy, odpowiadający wymogom rynkowym.     wykład / wykład problemowy, ćwiczenia / projekt indywidualnyegzamin cz. ustna, prezentacja projektu indywidualnego
Zna strategie zastosowania działań reklamowychwykład / wykład interaktywny, ćwiczenia/projekt indywidualnyegzamin cz. ustna, prezentacja projektu indywidualnego
Zna miejsce narzędzia reklamy w systemie działań promocyjnych przedsiębiorstwawykład / wykład problemowy, ćwiczenia/analiza studium przypadkuegzamin cz. ustna
Potrafi wykorzystywać mechanizm oddziaływania komunikatu reklamowego do zmiany postawy nabywcy wykład / wykład interaktywny, ćwiczenia/ studium przypadkuegzamin cz. ustna
Ma świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy w dziedzinie rozwoju komunikacji rynkowejwykład / wykład interaktywny, ćwiczenia / dyskusja, projekt indywidualnyegzamin cz.ustna, prezentacja projektu indywidualnego

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie teorię współczesnej reklamy i innych narzędzi promocjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi analizować różnorodne komunikaty reklamowe z punktu widzenia ich skuteczności nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności syntezy zdobytej informacji z zakresu komunikacji marketingowej i stworzenia własnego projektu systemowego
Umie tworzyć przekaz reklamowy, odpowiadający wymogom rynkowym.     nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest przygotowany do zaproponowania własnego rozwiązania w kreowaniu komunikatu reklamowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie formułuje rozwiązanie problemu w kontekście współczesnej koncepcji reklamy
Zna strategie zastosowania działań reklamowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeanalizować ich skutecznośćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wybrać stosowną strategię i uzasadnić jej zastosowanie
Zna miejsce narzędzia reklamy w systemie działań promocyjnych przedsiębiorstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również określa możliwość stosowania innych instrumentów promocyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również proponuje zastosowanie innych narzędzi i instrumentów w komunikatach przedsiębiorstwa
Potrafi wykorzystywać mechanizm oddziaływania komunikatu reklamowego do zmiany postawy nabywcy nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również określa metody kompleksowego oddziaływania na dany segment rynkowynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wskazuje techniki i metody oddziaływania psychologicznego na zachowanie nabywcy w sytuacji zakupu
Ma świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy w dziedzinie rozwoju komunikacji rynkowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność doskonalenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w dziedzinie promocji dóbr i usług na rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również prezentuje kreatywność w tworzeniu przykładowych komunikatów reklamowych i proponowaniu skutecznych technik w działaniach interaktywnych przedsiębiorstwa na rynku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Gugnin
Prowadzący grup: Damian Gębarowski, Oleksandr Gugnin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Gugnin
Prowadzący grup: Damian Gębarowski, Oleksandr Gugnin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Gugnin
Prowadzący grup: Oleksandr Gugnin, Anna Karwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kruk
Prowadzący grup: Adam Kruk, Kinga Oszust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kruk
Prowadzący grup: Adam Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kinga Oszust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)