Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>Fin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zna system finansowy w państwie oraz zasoby finansowe w gospodarce. Potrafi określić dochody i wydatki dokonywane w budżecie państwa i samorządów. Zna strukturę systemu bankowego oraz funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia i przedmiot nauki finansów. Zjawiska finansowe i ich klasyfikacja. Myśl finansowa na przestrzeni dziejów.

- Funkcje finansów. Istota aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej. Automatyczne stabilizatory koniunktury.

- Dochody publiczne. Pojęcie podatku, technika podatkowa. Zasady podatkowe. Przerzucalność podatków.

- Pieniądz, jego funkcje i rodzaje. Struktura i funkcje systemu bankowego w Polsce. Bank centralny i bank komercyjny.

- Charakterystyka przedsiębiorstw i ich klasyfikacja. Problem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Teoria trzech soczewek.

- Ma świadomość wpływu ubezpieczeń społecznych na finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zasady działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J.Ostaszewski - Finanse - Difin, Warszawa. - 2013

A.Dmowski, j.Sarnowski, D.Prokopowicz - Finanse i bankowość. teoria i praktyka - Difin, Warszawa. - 2008

B.Pietrzak, Z.Polański, B.Wożniak - System finansowy w Polsce - PWN. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

- - . -

Literatura uzupełniająca

J.Szczepański, L.Szyszko - Finanse przedsiebiorstwa - PWE, Warszawa. - 2007

W.Szczęsny - Finanse. zarys wykładu - Difin, arszawa. - 2009

A. Podstawka - Finanse - PWE. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna rolę i mechanizmy funkcjonowania sektora finansów.wykład/ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium zaliczeniowe
Określa zasady gromadzenia i rozdysponowywania środków finansowych w sferze finansów publicznych i prywatnych.wykład/ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, test pisemny
Nabycie wiedzy o zasadach i źródłach finansowania działalności gospodarczej.ćwiczenia/ćwiczenia problemowekolokwium zaliczeniowe, zaliczenie cz. ustna
Ma świadomość znaczenia zjawisk finansowych i potrafi ocenić zjawiska zachodzące w gospodarce narodowej.wykład problemowy/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna, egzamin cz. pisemna
Poznanie form i metod zabezpieczenia społecznego i jego związku z sektorem finansów publicznych i prywatnych.wykład/ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna rolę i mechanizmy funkcjonowania sektora finansów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie dokonać oceny funkcjonowania elementów sektora publicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyciągnąć wnioski i zaproponować zmiany.
Określa zasady gromadzenia i rozdysponowywania środków finansowych w sferze finansów publicznych i prywatnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać oceny źródeł gromadzenia i wydatkowania publicznych i prywatnych środków finansowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać syntezy posiadanej wiedzy.
Nabycie wiedzy o zasadach i źródłach finansowania działalności gospodarczej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonać analizy źródeł finansowania działalności gospodarczej i wskazać odpowiednie źródła informacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie stosuje poznane metody i potrafi formułować właściwe wnioski.
Ma świadomość znaczenia zjawisk finansowych i potrafi ocenić zjawiska zachodzące w gospodarce narodowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo dobiera odpowiednie metody i potrafi wskazać odpowiednie źródła informacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę zjawisk zachodzących w gospodarce.
Poznanie form i metod zabezpieczenia społecznego i jego związku z sektorem finansów publicznych i prywatnych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Filar
Prowadzący grup: Władysław Filar, Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pasternak-Malicka
Prowadzący grup: Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pasternak-Malicka
Prowadzący grup: Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pasternak-Malicka
Prowadzący grup: Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pasternak-Malicka
Prowadzący grup: Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pasternak-Malicka
Prowadzący grup: Monika Pasternak-Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)