Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>Mark
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Pojęcie i struktura marketingu. Marketing a cele działania organizacji. Orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa. Marketing a otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Marketing mix. Kierunki rozwoju wspólczesnego marketingu. Specyficzne obszary stosowania marketingu. Marketing w sferze usług. Marketing w sferze organizacji non profit. Marketing społeczny.

- Badania marketingowe. Postępowanie nabywców na rynku. Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie produktu.

- Miejsce i funkcje produktu w marketingu. Kształtowanie funkcji opakowania i oznakowania produktu. Kształtowanie strategii marki. Regulowanie cyklu życia produktu. Wprowadzenie na rynek nowych produktów.

- Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategie cenowe. Zależności pomiędzy cena a jakością produktu. Downsizing jako instrument polityki produktowo-cenowej. Zmiany i róznicowanie cen. Polityka rabatowa.

- Pojęcie i funkcje dystrybucji. Rodzaje dystrybucji. Rodzaje i struktura kanałów dystrybucji. Pośrednicy handlowi w kanałach dystrybucji. Zasady i procedury wyboru kanałów dystrybucji. Fizyczny przepływ towarów. Współpraca i konflikty w kanałach dystrybucji.

- Zintegrowany proces komunikacji marketingowej. Instrumenty promocji mix. Funkcje i strategie promocji. Formy reklamy. Budowa przekazu reklamowego. Promocja sprzedaży i jej narzędzia. Sprzedaż osobista. Public relations i sponsoring. Nowoczesne i niestandardowe formy promocji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Garbarski (red.) - Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania - PWE. - 2011

Ph.Kotler - Marketing - Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. - 2012

E. Michalski - Marketing: podręcznik akademicki - PWN . - 2007

R. Nowacki, A. Nowacka - Podstawy marketingu - Difin. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna koncepcję marketingu mix , rozumie rolę marketingu we współczesnej organizacji oraz ma wiedzę na temat procesu postępowania konsumenta na rynku orazwykład/ wykład informacyjny, ćwiczenia/ ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi scharakteryzować determinanty zachowań konsumentów na rynku wykład/wykład informacyjny, ćwiczenia/studium przypadku, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi przeprowadzić segmentację rynku, zna proces wyboru rynku docelowego wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ ćwiczenia problemowe, studium przypadkuegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja rozwiązań
zna i charakteryzuje instrumenty marketingu mixwykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, studium przypadku, dyskusjaegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja rozwiązań
Wykorzystuje wiedzę do zaprojektowania podstawowych działań z obszaru marketingu mix dla wybranej firmywykład/ wykład problemowy, ćwiczenia/studium przypadku, prezentacja proponowanych rozwiązań
posiada umiejętność współpracy w grupiećwiczenia/projekt zespołowyprezentacja projektu
ma świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu marketingu wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, projekt prezentacja projektu, kolokwium, egzamin cz.pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna koncepcję marketingu mix , rozumie rolę marketingu we współczesnej organizacji oraz ma wiedzę na temat procesu postępowania konsumenta na rynku oraznie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje na zalety orientacji marketingowej dla organizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również formułuje samodzielne wnioski oraz zna podstawowe kierunki rozwoju współczesnego marketingu
potrafi scharakteryzować determinanty zachowań konsumentów na rynku nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również omawia poszczególne etapy podejmowania decyzji zakupowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna rodzaje decyzji podejmowanych przez konsumenta
potrafi przeprowadzić segmentację rynku, zna proces wyboru rynku docelowego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również określa najważniejsze kryteria segmentacji rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również charakteryzuje przykładową grupę docelową dla wybranych produktów
zna i charakteryzuje instrumenty marketingu mixnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wskazuje najważniejsze działania związane z instrumentami marketingu mixnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność określenia instrumentów marketingu-mix, który jest dopasowany do oczekiwań określonej grupy docelowej
Wykorzystuje wiedzę do zaprojektowania podstawowych działań z obszaru marketingu mix dla wybranej firmynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić i uzasadnić przyjęte rozwiązania dla wybranej firmynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uwzględnić rozszerzone działania z obszaru promocji
posiada umiejętność współpracy w grupieCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
ma świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu marketingu Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Gugnin
Prowadzący grup: Oleksandr Gugnin, Tetyana Gugnina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wiażewicz
Prowadzący grup: Damian Gębarowski, Tetyana Gugnina, Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wiażewicz
Prowadzący grup: Tetyana Gugnina, Joanna Wiażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wiażewicz
Prowadzący grup: Kinga Oszust, Joanna Wiażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wiażewicz
Prowadzący grup: Kinga Oszust, Joanna Wiażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wiażewicz
Prowadzący grup: Kinga Oszust, Joanna Wiażewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)