Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki wspólnotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>PolWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki wspólnotowe
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę, proces i narzędzia funkcjonowania polityk wspólnotowych UE

Treści kształcenia

- 1. Podstawy traktatowe i systematyka polityk WE/UE

2. Wspólna polityka handlowa

3. Wspólna polityka transportowa

4. Wspólna Polityka Rolna

5. Polityka ochrony środowiska

6. Polityka społeczna

7. Polityka regionalna i fundusze strukturalne

8. Polityka budżetowa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Łazowski A. (red.) - Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, - Wolters Kluwer Polska, Warszawa . - 2008

Maciaszczyk A. (red.) - Integracja europejska - wybrane polityki wspólnotowe - Wyd. Instytut Europejski,. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Olszewski - Prawo i instytucje WE - WSAiZ Przemyśl . - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Łazowski A. - Meritum Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze - Wyd. Wolters Kluwer Polska - ABC. - 2008

Literatura uzupełniająca

Łazowski A. - Prawo europejskie. Testy, kazusy, tablice, - C.H. Beck Warszawa . - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada umiejętność ustalenia aktualnego stanu prawnego dla obszarów danej politykiWykład multimedialnyReferat ustny
Student posiada umiejętność wskazania źródeł zewnętrznego/pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć w obszarze konkretnych polityk UE.Wykład problemowyEgzamin cz. pisemna
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i obsługi projektów europejskich, rozpoznaje i charakteryzuje regionalne programy operacyjne właściwe dla jego miejsca zamieszkania, ma wiedzę o zasadach przygotowywania aplikacji w ramach projektu europejskiegoWykład interaktywnyZaliczenie pisemne
Zna i opisuje etapy integracji europejskiej, ma widzę o tendencjach rozwojowych Unii Europejskiej oraz zasadach i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej, ma podstawową wiedzę o źródłach prawa wspólnotowegoĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa
Dbałość o przestrzeganie krajowych i unijnych przepisów prawaĆwiczenia problemoweObserwacja wykonawstwa
Potrafi wyszukać odpowiednie projekty i fundusze w wybranej działalności gospodarczejĆwiczenia problemoweObserwacja wyjonastwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada umiejętność ustalenia aktualnego stanu prawnego dla obszarów danej politykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna założenia realizowane przez WE/UE, ich specyfiki oraz kierunków ewolucji i reform.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metodologię kształtowania polityk UE
Student posiada umiejętność wskazania źródeł zewnętrznego/pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć w obszarze konkretnych polityk UE.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumienie głębie problemów gospodarczych i społecznych jakie są przedmiotem działania UEnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jak kształtowac polityk z pozycji Polski i całej Unii Europejskiej
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i obsługi projektów europejskich, rozpoznaje i charakteryzuje regionalne programy operacyjne właściwe dla jego miejsca zamieszkania, ma wiedzę o zasadach przygotowywania aplikacji w ramach projektu europejskiegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Zna i opisuje etapy integracji europejskiej, ma widzę o tendencjach rozwojowych Unii Europejskiej oraz zasadach i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej, ma podstawową wiedzę o źródłach prawa wspólnotowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Dbałość o przestrzeganie krajowych i unijnych przepisów prawanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi wyszukać odpowiednie projekty i fundusze w wybranej działalności gospodarczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Artur Polakiewicz, Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prendecki
Prowadzący grup: Krzysztof Prendecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)