Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie rozwojem regionalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>ZZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie rozwojem regionalnym
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 4 - zarządzanie-nowoczesny marketing, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W trakcie zajęć student zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami i mechanizmami zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Zapoznany zostanie również z rolą, kompetencjami i zadaniami poszczególnych aktorów kreujących rozwój w regionie.

Treści kształcenia

- Istota rozwoju regionalnego, czynniki i bariery rozwoju regionalnego

- Rozwój regionalny w różnych orientacjach teoretycznych

- Polityka regionalna i jej wyzwania

- Założenia reformy administracyjnej kraju i jej konsekwencje dla zarządzania rozwojem regionalnym

- Podmiotowe i instytucjonalno-organizacyjno-prawne uwarunkowania zarządzania rozwojem regionalnym

- Programowanie rozwoju regionalnego

- Charakterystyka funduszy i programów wspierających rozwój regionalny

- Rola polityki regionalnej UE w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce

- Charakterystyka gospodarcza JST

- Charakterystyka społeczna i przyrodnicza JST

- Opracowanie analizy SWOT dla JST

- Wskazanie strategicznych kierunków rozwoju JST

- Propozycja kluczowych zadań dla realizacji wskazanych celów strategicznych

- Opracowanie szacunkowego kosztorysu i analiza uwarunkowń prawnych realizacji zadania

- Potencjalne źródła finansowania zaproponowanego zadania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Strzelecki Z., Borsa M. - Gospodarka regionalna i lokalna - PWN Warszawa. - 2008

Miszczuk, Miszczuk, Żuk - Gospodarka samorządu terytorialnego - PWN Warszawa. - 2007

Chądzyński, Nowakowska, Przygoński - Region i jego rozwój w warunkach globalizacji - CeDeWu. - 2007

Olesiński Z. - Zarządzanie w regionie. Polska, Europa, Świat - Difin. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Strahl D. (red) - Metody oceny rozwoju regionalnego - Wydawnictwo AE we Wrocławiu. - 2006

Literatura uzupełniająca

Kudłacz T. - Programowanie rozwoju regionalnego - PWN Warszawa. - 1999

Szymala Z. - Konkurencyjność miast i regionów - Wydawnictwo AE Kraków. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe kompetencje samorządu w kreowaniu rozwojuwykładprezentacja projektu
Potrafi dokonać analizy czynników rozwojowych w JSTćwiczenia problemoweprezentacja projektu
Potrafi określić cele rozwojowe dla JSTćwiczenia problemoweprezentacja projektu
Ma świadomość ciągłego doskonalenia polityki rozwoju regionalnego w kontekście zmieniających się problemów i wyzwańwykład/ wykład interaktywny,wykład problemowy, wykład informacyjnyćwiczenia/ ćwiczenia problemowe,projekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe kompetencje samorządu w kreowaniu rozwojunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe teorie rozwoju regionalnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna mechanizmy i prawidłowości warunkujące proces rozwoju regionalnego w szerszym kontekście uwarunkowań krajowych i Europejskich
Potrafi dokonać analizy czynników rozwojowych w JSTnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi do alalizy wykorzystać proste metody ilościowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi do analizy dobrać i wykorzystać odpowiednie metody zarówno ilościowe jak również jakościowe
Potrafi określić cele rozwojowe dla JSTnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przy określaniu celów rozwojowych potrafi wykorzystać proste metody ilościowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przy określaniu celów rozwojowych potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać zarówno metody ilościowe jak też jakościowe
Ma świadomość ciągłego doskonalenia polityki rozwoju regionalnego w kontekście zmieniających się problemów i wyzwańCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Tymoteusz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Tymoteusz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Tymoteusz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Tymoteusz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kiczek
Prowadzący grup: Marek Kiczek, Tymoteusz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)