Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>ZarzIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, st. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-nowoczesny marketing, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-zarz. przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, st. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-zarządzanie działalnością gospodarczą, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Istota i rodzaje innowacji. Źródła innowacji, innowacyjność.

- Analiza procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.

- Determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.

Źródła i metody finansowania innowacji. Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej. Dyfuzja innowacji. Współpraca przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.

- Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata. Polityka innowacyjna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. Doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji. Wskaźniki innowacyjności.

- Foresight jako metoda wyboru innowacyjnych technologii. Klastry jako organizacyjny i ekonomiczny stymulator innowacyjności. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Janasz W. - Innowacje w organizacji - PWE, Warszawa. - 2011

Tidd J. - Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych - Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Drucker P.F. - Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość - Wyd. Studio EMKA, Warszawa. - 2004

Nowacki R. (red.) - Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa - Wyd. Difin, Warszawa. - 2010

Nowakowska A. - Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe - Wyd. Difin, Warszawa. - 2011

Płowiec U. (red.) - Innowacyjna Polska w Europie 2020: szanse i zagrożenia trwałego rozwoju - PWE, Warszawa. - 2010

Pomykalski A. - Zarządzanie innowacjami - PWN, Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna istotę, rodzaje i źródła innowacji oraz innowacyjności.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna metody analizy procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, źródła i metody finansowania innowacji. Posiada wiedzę o ekonomicznych uwarunkowaniach działalności innowacyjnej, dyfuzji innowacji i współpracy przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna zagadnienia dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata oraz politykę innowacyjną w wybranych krajach Unii Europejskiej, modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji, wskaźniki innowacyjności.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna założenia foresightu, jako metody wyboru innowacyjnych technologii, rozumie rolę klastrów w organizacyjnej i ekonomicznej stymulacji innowacyjności, zna istotę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna istotę, rodzaje i źródła innowacji oraz innowacyjności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać kilka definicji innowacji oraz opisać proces i schemat innowacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również podać i omówić pięć przypadków pojawienia się innowacji według J. Schumpetera.
zna metody analizy procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wymienia i charakteryzuje: istotę zarządzania innowacjami, fazy zarządzania procesem innowacyjnym, czynniki warunkujące procesy innowacyjne, generacje metod zarządzania innowacjami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wymienia i charakteryzuje: podmioty uczestniczące w zarządzaniu innowacjami, cechy współczesnego zarządzania innowacjami.
zna determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, źródła i metody finansowania innowacji. Posiada wiedzę o ekonomicznych uwarunkowaniach działalności innowacyjnej, dyfuzji innowacji i współpracy przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wymienia i charakteryzuje: istotę procesu globalizacji w kontekście innowacji, cechy zarządzania globalnego, siły i tendencje globalne z implikacjami, czynniki wpływające na globalizację innowacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wymienia i charakteryzuje: sposoby stymulowania innowacji - cele i działania podejmowane w ramach UE.
zna zagadnienia dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata oraz politykę innowacyjną w wybranych krajach Unii Europejskiej, modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji, wskaźniki innowacyjności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wymienia i charakteryzuje: kierunki polityki innowacyjności w krajach członkowskich, zalecenia dla krajów członkowskich UE przy kształtowaniu narodowej i regionalnej polityki innowacji, politykę gospodarczą wobec innowacji, działania sprzyjające adaptacji firm do konkurencji globalnej (innowacyjne, zewnętrzne, wewnętrzne), tendencje rozwoju innowacji opartych na przemyśle wysokich technologii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wymienia i charakteryzuje: innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, zakres polityki rządu i jego instrumenty, kryteria klasyfikowania polityki państwa wobec innowacji, rodzaje i przykłady przedsięwzięć ukierunkowanych na stymulowanie nowych technologii, źródła finansowania innowacji w Polsce.
zna założenia foresightu, jako metody wyboru innowacyjnych technologii, rozumie rolę klastrów w organizacyjnej i ekonomicznej stymulacji innowacyjności, zna istotę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna koncepcje tworzenia regionalnych strategii innowacyjności (w tym Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013), charakteryzuje rolę klastrów w rozwoju regionu na dowolnych przykładach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również charakteryzuje relacje pomiędzy innowacyjnością i transferem technologii oraz parkami naukowo-technologicznymi i Sieciami Ośrodków Przekazu Innowacji – Innovation Relay Centres (IRC).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Bal-Woźniak
Prowadzący grup: Teresa Bal-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak, Leszek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)