Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DU/07>MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, st. II-do stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie firmą, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie zasobami ludzkimi, st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie zespołem projektowym, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

pozwala słuchaczowi nabyć umiejętności i kompetencje

w zakresie podstawowych procedur projektowania i realizacji badań

empirycznych, wykorzystania źródeł informacji, analizowania danych

urzędowych dotyczących szeroko rozumianego życia społecznego,

zastosowania adekwatnych metod i narzędzi badawczych do poszczególnych

problemów badawczych, przygotowania narzędzi badawczych, a także

umiejętności opracowania i analizy danych empirycznych oraz zasad

formułowania wniosków i ich interpretacji

Treści kształcenia

- 1. Przegląd metod i technik badawczych w badaniach społecznych. Metody ilościowe i jakościowe. Kategoryzacja technik badawczych J. Lutyńskiego.

2. Etapy procesu badawczego. Problemy i pytania badawcze. Koncepcja badań.

3. Definiowanie pojęć w naukach społecznych.

4. Zmienne. Kategorie zmiennych. Skale do pomiaru zmiennych. Weryfikacja hipotez w naukach społecznych.

5. Wskaźniki w badaniach społecznych. Kategorie wskaźników wg. S.Nowaka.

6. Kolokwium

7. Ankieta pocztowa, wywiad telefoniczny, wywiad online, wywiad bezpośredni – ograniczenia i możliwości. Omówienie wyników kolokwium

8. Techniki ankietowe w polskich badaniach socjologicznych. Charakterystyka wybranych polskich badań surveyowych.

9. Społeczne uwarunkowania wywiadu kwestionariuszowego.

10. Wywiad kwestionariuszowy; przygotowanie narzędzia – kwestionariusz, instrukcja dla ankietera, karty respondentów, karty realizacji badań

11. Wywiad kwestionariuszowy; przygotowanie narzędzia – rodzaje pytań kwestionariuszowych

12. Wywiad kwestionariuszowy; przygotowanie narzędzia – wady pytań kwestionariuszowych. Przedstawienie wymagań związanych z pracą semestralną.

13. Kodowanie – kodowanie pytań zamkniętych, kodowanie pytań otwartych, klucze kodowe.

14. Obliczanie i interpretacja wyników wywiadów kwestionariuszowych

15. Metoda analizy panelowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. - Metody badawcze w naukach społecznych - Zysk i S-ka , Warszawa, Cz. III. - 2001

Stefan Nowak - Metodologia badań społecznych - PWN, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Earl Babbie - Badania społeczne w praktyce - PWN, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Antoni Sułek - Ogród metodologii socjologicznej - wyd. Scholar . - 2002

Literatura uzupełniająca

Martyn Hammersley, Paul Atkinson - Metody badań terenowych, - wyd. Zyski S-ka, Poznań . - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi zastosować adekwatnych metod i narzędzi badawczych do poszczególnych problemów badawczych, przygotowania narzędzi badawczych, a także umiejętności opracowania i analizy danych empirycznychĆwiczenia problemoweKolokwium
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.Wykład interaktywnyZaliczenie cz. pisemna
Świadomość roli i znaczenia badań naukowychWykład problemowyObserwacja wykonowstwa
Świadomość wykorzystywania nabytej wiedzy metodologicznej do konstrukcji opracowań naukowychWykład multimedialnyZaliczenie ustne
Prognozowanie rozwoju badań społecznychĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa
Planować pracę własną oraz organizować pracę zespołu badawczego zgodnie z przyjętą metodologiąĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student potrafi zastosować adekwatnych metod i narzędzi badawczych do poszczególnych problemów badawczych, przygotowania narzędzi badawczych, a także umiejętności opracowania i analizy danych empirycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie Istotę, cel, przedmiot metod i technik badańspołecznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada świadomość metodologiczną badacza w naukach społecznych
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Świadomość roli i znaczenia badań naukowychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Świadomość wykorzystywania nabytej wiedzy metodologicznej do konstrukcji opracowań naukowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Prognozowanie rozwoju badań społecznychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Planować pracę własną oraz organizować pracę zespołu badawczego zgodnie z przyjętą metodologiąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Polakiewicz
Prowadzący grup: Artur Polakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalski
Prowadzący grup: Krzysztof Michalski, Artur Polakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alla Karnaukh-Brożyna
Prowadzący grup: Alla Karnaukh-Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)