Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZL>ZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , nst. I-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, nst. I-go stopnia
Przedmioty sem. 6 - zarządzanie-zarz. przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji, nst. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Istota i rodzaje innowacji. Źródła innowacji, innowacyjność.

- Analiza procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.

- Determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.

Źródła i metody finansowania innowacji. Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej. Dyfuzja innowacji. Współpraca przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.

- Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata. Polityka innowacyjna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. Doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji. Wskaźniki innowacyjności.

- Foresight jako metoda wyboru innowacyjnych technologii. Klastry jako organizacyjny i ekonomiczny stymulator innowacyjności. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Janasz W. - Innowacje w organizacji - PWE, Warszawa. - 2011

Tidd J. - Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych - Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Drucker P.F. - Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość - Wyd. Studio EMKA, Warszawa. - 2004

Nowacki R. (red.) - Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa - Wyd. Difin, Warszawa. - 2010

Nowakowska A. - Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe - Wyd. Difin, Warszawa. - 2011

Płowiec U. (red.) - Innowacyjna Polska w Europie 2020: szanse i zagrożenia trwałego rozwoju - PWE, Warszawa. - 2010

Pomykalski A. - Zarządzanie innowacjami - PWN, Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna istotę, rodzaje i źródła innowacji oraz innowacyjności.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna metody analizy procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, źródła i metody finansowania innowacji. Posiada wiedzę o ekonomicznych uwarunkowaniach działalności innowacyjnej, dyfuzji innowacji i współpracy przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna zagadnienia dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata oraz politykę innowacyjną w wybranych krajach Unii Europejskiej, modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji, wskaźniki innowacyjności.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium
zna założenia foresightu, jako metody wyboru innowacyjnych technologii, rozumie rolę klastrów w organizacyjnej i ekonomicznej stymulacji innowacyjności, zna istotę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.wykład problemowy/ ćwiczenia problemowe, konwersacja, dyskusja, burza mózgów, studium przypadkukolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna istotę, rodzaje i źródła innowacji oraz innowacyjności.
zna metody analizy procesu innowacyjnego i modele innowacyjne.
zna determinanty rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, źródła i metody finansowania innowacji. Posiada wiedzę o ekonomicznych uwarunkowaniach działalności innowacyjnej, dyfuzji innowacji i współpracy przedsiębiorstw oraz innych organizacji w rozprzestrzenianiu się innowacji.
zna zagadnienia dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Europy i świata oraz politykę innowacyjną w wybranych krajach Unii Europejskiej, modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacji, wskaźniki innowacyjności.
zna założenia foresightu, jako metody wyboru innowacyjnych technologii, rozumie rolę klastrów w organizacyjnej i ekonomicznej stymulacji innowacyjności, zna istotę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Bal-Woźniak
Prowadzący grup: Teresa Bal-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Bal-Woźniak
Prowadzący grup: Teresa Bal-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Sobkowiak
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chrzanowski
Prowadzący grup: Maciej Chrzanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)